Kişilik Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sizin için en doğru lokasyon #TuryapAlkent ! (1)

 

Kişilik, psikolojide en önemli temel kavramlardan birisidir. İnsanların sahip oldukları kişilikler tüm dünyayı şekillendirir. İnsanların birbirlerine karşı olan yaklaşımlarını da şirketlerin bireylere özel hizmetleri de kişilik kavramları üzerinden hayata geçirilir. Rahatsızlık duyulan bir kişiye edilen hakaretlerde de sevilen bir kişiye bonkörce edilen iltifatlarda da kişilik hep ön plandadır. Çünkü “kişilik” olarak addedilen kavram bireyin sahip olduğu, kişisel, onu tanımlayan ve diğerlerinden ayıran hem manevi hem de ruhsal niteliklerin tamamıdır.

 

Kişilik Nedir?

Kişilik bir insanı diğerlerinden ayıran, farklı ve kendine özgü kılan özelliklerin bütünü olarak yorumlanabilir. Nitekim söz konusu kişilik kavramının tanımlanması olduğunda, herkes tarafından genel geçer kabul edilen tek bir açıklama bulunmaz. Kimilerine göre kişilik, bireylerin alışkanlıklarının toplamıdır, kimilerine göre kişilerin hayatları boyunca davranma, düşünme ve hissetme biçimidir.

Kişilik bir insanı diğerlerinden ayıran, farklı ve kendine özgü kılan özelliklerin bütünü olarak yorumlanabilir. Nitekim söz konusu kişilik kavramının tanımlanması olduğunda, herkes tarafından genel geçer kabul edilen tek bir açıklama bulunmaz. Kimilerine göre kişilik, bireylerin alışkanlıklarının toplamıdır, kimilerine göre kişilerin hayatları boyunca davranma, düşünme ve hissetme biçimidir.

Kişilik ve Karakter Arasındaki Fark Nedir?

Kişilik genel itibariyle bireyi özel kılan davranışları içerir, ama aynı zamanda toplumsal değer yargılarından da etkilenir. Kişiliğin çevre etkisiyle oluşan kısmı karakter olarak adlandırılır. Karakter kişinin toplumda ne kadar saygı göreceğine, ne kadar sevileceğine, ne kadar övüleceğine ya da toplumdan ne kadar dışlanacağına konu olandır. Yalan söylememe, dürüst olma, büyüklere saygı duyma, sözünü tutma gibi değerler doğrudan karakterle ilgilidir. Diğer bir deyişle “karakterli olmak” ahlaklı olmak ile eş tutulur. Bu nedenledir ki karakteri sağlam olmak yani toplumsal değer yargılarına bağlı olmak ile kişilik yani bir kişiyi ayırt eden davranış ya da düşünüş şekli aynı değildir. Karakter, kişiliğin bir parçasıdır fakat tek başına kişilik kadar geniş bir anlam içermez.

Kişilik Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kişilik tipleri ve bu tiplerin özellikleri ile ilgili birçok çalışma ve dolayısıyla farklı sınıflandırmalar bulunur. Çok uzun zamandır tartışılan ve günümüzde de tartışılmaya devam edilen kişilik kavramını standartlaştırmak haliyle kolay bir süreç değildir. Kişilik tipleri hakkında bilgi vermek için hali hazırda kabul gören belli başlı sınıflandırmaları aktaracağız.

Myers-Briggs Kişilik Tipleri ve Özellikleri

Ünlü psikiyatr Carl G. Jung tarafından gerçekleştirilen kişilik analizlerinden yola çıkılarak Katharina Cook Briggs ve Isabel Mayer tarafından hazırlanan Myers – Briggs Kişilik tipleri dünyada en çok kullanılan ve geçerliliği kabul edilen metodolojilerden biridir. Myers – Briggs Kişilik Tipleri insanların kişiliklerinin enerji kaynakları, bilgi toplama yöntemleri, karar alma süreçleri ve dış dünyaya yönelme yöntemleri olmak üzere dört temel süreçte ele alır. Bu dört süreç Myers Briggs Kişilik tipleri klasifikasyonunun temelidir.

 • Enerjilerin odaklanmasına göre Dışa dönük (E)/ İçe dönük (I)
 • Bilgi toplama şekillerine göre Duyusal (S)/ Sezgisel (N)
 • Karar verme süreçlerine göre Düşünen (T) / Hisseden (F)
 • Dış dünyaya yönelme yöntemlerine göre Yargısal (J) / Algısal (P)

Maddeler arasında belirtilen kişilik özelliklerinden her biri farklı harflerle ifade edilir (İngilizce kelimelerin baş harfleri). Myers – Briggs kişilik tipleri bu 8 temel özelliğin kombinasyonları ile yaratılır. Konunun daha iyi anlamlandırılması açısından öncelikle 8 kişilik özelliği daha sonra ise 16 kişilik tipi hakkında detaylar vereceğiz.

Dışa Dönük (E):

Bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek temel özelliklerden biri olan dışa dönüklük Myers Briggs sınıflandırmasında da belirleyici niteliklerden biridir. Sınıflandırmaya göre dışa dönük kişilerin sahip olduğu davranış modelleri şu şekilde sıralanabilir; konuşkanlık, sosyallik, dışa odaklılık, girişkenlik, sosyal enerji yüksekliği, toplumda yandaş bulduğunda harekete geçme, yüzeysel ilişkiler kurma.

İçe Dönük (I):

İhtiyaçları olan enerjiyi iç dünyalarında arayan içe dönük kişiler sessiz, temkinli ve derin ilişkiler kurma eğiliminde olurlar. Enerjisini bulundukları ortamdakilere değil kendilerine saklayan bu kişiler harekete geçmek için farklı bireylere ihtiyaç duymazlar. Kendine dönük ve koruyucu davranışlar sergilerler.

Duyusal (S):

Oldukça keskin gözlemciler olan bu kişiler oldukça meraklıdır. Dünyanın tadına varmak isterler ve geçmişlerinde de tamamen sıyrılamazlar. Güncellikten yana olan, geçmişten ders çıkarıp geleceğe yönelen, ikna gücü yüksek olan duyusal kişiler içinde bulundukları zamanı en iyi şekilde değerlendirmek isterler.

Sezgisel (N):

Olasılıkları düşünebilen, yaratıcı ve kurguya açık olan sezgisel kişiler kararlarını hislerine göre alırlar. Soyut düşünceleri seven, gelecekten ilham alan, yaptıkları ile ilham veren ancak sürekli bir beklenti içinde bulunan sezgisel kişiler içlerine doğana göre hareket etmeyi tercih ederler.

Düşünen (T)

Objektif değerlendirmelerden hareket eden, prensiplerine ve kurallara bağlı, analiz yeteneği gelişkin, ölçen, tartan, mantıklı davranan düşünen kişiler, tarafsızlıktan yanadır. Kişisel yargılardan yola çıkmazlar, onlar için standartlar ve kalıplar önemlidir.

Hissedenler (F)

İnsanlarla yakınlık kuran, geçimli, samimi, yardımsever, duyarlı ve kendi yargılarına güvenen bu özellikteki kişiler, hassas yapıları ile bilinirler.

Yargısal (J)

Dominant bir kişilik özelliğine sahip olan yargısallar; konuları tekrara bağlar, sistematiktir, kurallar koyar, geleceğini dikkatle planlar, iş planlamasına önem verir, sonuç odaklıdır ve  temkinlidir. Tedbirle hareket eden yargısal kişiler aynı zamanda mükemmeliyetçi olma eğitimindedir.

Algısal (P)

Anı yaşayan, açık fikirli, telaşa yer vermeyen, oluruna bırakan ve rahat olarak tanımlayabileceğimiz algısal kişiler, yeni fikirler bulan ve alternatif arayışında olan kişiler olarak betimlenebilir.

Kişilik özelliklerini saydıktan sonra bu kişilik özelliklerinin farklı kombinasyonları sonucu ortaya çıkan 16 kişilik tipi ile ilgili de kısaca bilgi aktarmak istiyoruz.

A. Analizciler Grubu

 1. INTJ (Mimar Kişilik Tipi): Toplumda çok az kişi INTJ kişilik tipine sahiptir. Yaklaşık %2 oranında görülen bu kişilik tipi erkeklerde daha sık rastlanır. Hem hayalperest hem de kararlı olabilen, hem meraklı hem de enerjilerini verimli kullanan bu grup bilgiye aç olarak nitelendirilebilirler. Bildiklerini paylaşırlar ve bildikleri konularda tozu dumana katarlar.
 2. INTP (Mantıkçı Kişilik Tipi): Nüfusun yaklaşık %3’ünü oluşturan INTP kişilik tipi için sıradanlık başlarına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Yaratıcı olurlar, olayları farklı perspektiflerden ele alırlar, bilgi birikimlerini güçlendirir ve bilgi birikimleri ile gurur duyarlar. Tüm kişilik tipleri içerisinde en mantık odaklısı Mantıkçı kişilik tipi mensuplarıdır.
 3. ENTJ (Buyurucu Kişilik Tipi): Lider olunmaz doğulur! savının ispatı olan buyurucu kişilik tipi, lider karizmasına sahiptir. Meydan okuyan, meydan okumaktan heyecanlanan ve başarıya ise asla doyamayan bu kişiler uzun süre odaklanabilirler. Peşlerinden bir ordu sürükleyen kişilerin buyurucu kişilik tipine sahip olduğu düşünülebilir.
 4. ENTP (Tartışmacı Kişilik Tipi): Tartışmayı, argümanlar sunmayı ve yeri geldiğinde muhalefet etmeyi işin eğlencesi olarak kabul eden ENTP kişilik tipine sahip bireyler sivri dillidir ve laflarını esirgemezler. İcraattan çok fikir üretirler ve bu nedenle toplum tarafından da pek tasvip edilmezler.

B. Diplomatlar Grubu

 1. INFJ (Savunucu Kişilik Tipi): Nüfusun %1’inden azını oluşturan savunucular, iz bırakmak için doğarlar. Ahlaki değerlere önem verirler ve idealist bir kişilikleri vardır. Hayalperesttirler ancak hayallerini gerçekleştirmek için somut adımlar da atarlar. Adaletsizliğe karşı çıkarlar, yanlış gördüklerinde duruma müdahale ederler.
 2. INFP (Arabulucu Kişilik Tipi): Çekingen ve utangaç yapılarına rağmen yeri geldiğinde olayları iyileştirmek için yoğun çaba harcayan arabulucu kişilik tipi bireyleri dikkatlerini az konuya odaklamayı tercih ederler. Hayatlarında çok görünse de az kişi olur ve kibarlıkları ile büyük takdir görürler.
 3. ENFJ (Önder Kişilik Tipi): Doğuştan karizmatik lider olan kişilik tiplerinden biri ile karşınızdayız. Oldukça nadir görülen bu kişilik tipine sahip olanlar iyi şeyler yapmak ve dünyayı değiştirmek için hareket ederler. Çevrelerindeki insanların gelişimi için onları etkileyebilen önder kişilik tipi sahipleri başkalarına kılavuzluk etmeye bayılırlar.
 4. ENFP (Kampanyacı Kişilik Tipi): “Ben Özgürüm!” sloganları atarak çevrenizde dolanan birileri varsa işte onlar kampanyacı kişilik tipinin temsilcileridir. Girdikleri ortama hareket ve renk getirirler, büyüleyici bir enerjileri vardır. Yaratıcı olurlar ve özgürlüklerine aşırı düşkündürler.

C. Gözcüler Grubu

 1. ISTJ (Lojistikçi Kişilik Tipi): Belirli standartların sürdürülmesi gerektiği durumlarda canını dişine takan, kurallara uyulmasını sağlayan ve pratik bir mantığa sahip olan lojistikçi kişilik tipi mensupları sorumluluk almayı çok severler. Yaptıkları işlerden gurur duymak isterler ve onlar için bir görevi tam zamanında layığıyla yapmak çok önemlidir. Onlar bir şeyi yapacaklarını belirttiklerinde kendi çıkarlarına ters olsa dahi verdikleri sözü tutarlar. Gerçekliğe inanırlar ve başkalarına bağlı olmaktan hiç haz etmezler.
 2. ISFJ (Savunmacı Kişilik Tipi): En yakınlarını korumaları gerektiğinde savunmacı kişilik tipine sahip olanlar için akan sular durur. Normalde sessiz ve içe dönük yapıya sahip olsalar da yeri ve zamanı geldiğinde ortalığı kasıp kavurabilirler. Kendilerini işine adarlar, yardımcı olmaya bayılırlar ve dışarı karşı çok belli etmeseler de oldukça sevgi dolu olurlar.
 3. ESTJ (Yönetici Kişilik Tipi): Gelenek ve düzenin temsilcisi olan yönetici kişilik tipi mensupları dürüstlükten ve onurdan ödün vermezler. Önerileri ve yönlendirmeleri saygı duyulan bu kişiler ne yaparlarsa yapsınlar işlerinin hakkını verirler. Etrafında olanların fazlasıyla farkında olurlar, prensiplerine bağlıdırlar ve en zorlu işlerin dahi üstesinden kolay bir şekilde gelebilirler. Başarıları için farklı kişilerle birlikte çalışmaları gereken bu kişilik tipine sahip olanlar doğuştan liderlik ışığı taşırlar.
 4. ESFJ (Konsül Kişilik Tipi): Toplumun popüler kişileri genellikle konsül kişilik tipine sahip olanlardır. Girdikleri ortamlarda duruşları ve yaptıkları ile tüm gözleri üzerlerine çeviren bu kişiler cana yakındır ve arkadaşlarının her zaman yanındadır. En sosyal kişilik tiplerinden biri olan konsül kişilik tipi sahipleri çatışma hallerini hiç sevmezler. Onlar enerjilerini sosyal düzeni korumak için harcamayı tercih ederler ve herkesin birlikte zaman geçireceği aktivite fırsatları yaratmaya bayılırlar.

D. Kaşifler Grubu

 1. ISTP (Becerikli Kişilik Tipi): Sorun çözme, fikir  bulma, deneme ve yanılma yöntemlerinde doğuştan uzman olan becerikli kişi tipi mensupları değer verdikleri ve sevdikleri insanlara yardım etmekten büyük bir haz duyarlar. Nüfusun oldukça az bir kısmını oluştururlar ve genellikle erkeklerden oluşurlar. Anlaşılması kolay özelliklere sahip gibi görünürler ancak ortada gerçekten bir sorun olduğunda  çözülmelerinin oldukça güç olduğu gerçeği fark edilir. Empati kurmakta çok başarılı oldukları söylenemez ancak pratikliklerine de tek kelime edilemez.
 2. ISFP (Maceracı Kişilik Tipi): Doğuştan sanatçı olur bazıları ,işte onlar maceracı kişilik tipi temsilcileridir. Bakış açılarını sürekli değiştirebilir, keşifler yapabilir ve elde ettikleri sonuçlardan kendilerine yeni maceralar çıkarabilirler. Ne yapacakları kesin belli olmayan bu grup özünde içe dönüktür. Riskten çekinmezler, ekstrem sporlara merakları da tehlike barındıran alışkanlıkları da olabilir. Eleştirilmeye toleransları vardır fakat nezaket sınırları aşıldığında maceracı kişilik tipi bireyleri zıvanadan çıkabilir.
 3. ESFP (Eğlendirici Kişilik Tipi): Heyecanlı, duyarlı, paylaşımcı ve kesinlikle cömert olarak tanımlanabilen eğlendirici kişilik tipi mensupları ortam atmosferini anında değiştirme yeteneğine sahiptir. Onları her zaman ilgi merkezinde bulabilir ve bitmeyen enerjilerine hayranlık duyabilirsiniz. Estetik görüleri çok kuvvetlidir ve ön planda olmayı hak ettiklerine inanırlar.
 4. ESTP (Girişimci Kişilik Tipi): Gerçekçi bir espri yeteneğine sahip olan girişimci kişilik tipleri, ilginin merkezinde olmak için doğmuşlardır. Kalabalık ortamları bir anda etkileri altına alırlar, enerjik sohbetleri ile çevrelerindekileri dış dünyadan soyutlarlar. Kuralları çiğneyen ya da esneten, kendi bildiklerinden şaşmayan ve risk almaktan çekinmeyen girişimci kişilik tipi mensupları oldukça kuvvetli sezgilere sahiptirler.

Myers – Briggs kişilik tipleri hakkında detaylı bilgi verdik ancak elbette ki kişilik tipleri ile ilgili yapılan tek klasifikasyon bu değil. Bir diğer kişilik tipi ve kişilik özellikleri sınıflandırması Erich Fromm tarafından gerçekleştirilmiştir.

Erich Fromm Kişilik Tipleri ve Özellikleri

İnsanların özgür olma ve ait olma dürtülerinden hareketle kurgulanan Erich Fromm kişilik teorisi oldukça negatif izler taşıyor. Kişilik tipleri ona göre 5 ana kategoride toplanıyor.

Alıcı Kişilik Tip

Hep bana, hep bana diyen birileri varsa çevrenizde alıcı kişilik tipi örneği ile karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz. Sizden tavsiye, deneyim aktarımı ve öneri isterler ancak aldıklarının karşılığını bir türlü veremezler, vermeyi tercih de ettikleri söylenemez. Başkalarına yardım etmek de onların hayatını iyileştirmek de onlara göre değildir. Kendi kararlarını almakta zorlanırlar, sosyal olarak yeterince başarı gösteremezler ve kendi potansiyellerini fark edemezler.

Sömürücü Kişilik Tipi

Pragmatizmin zirvesinde yer alan sömürücü kişiler kurdukları tüm ilişkilerin belirli amaçlara hizmet etmesini isterler. Onlar için isteklerine ulaşmak adına yalan da söylenebilir tabiri caizse adam da satılabilir. Bu açıdan kendi çıkarlarından daha önemli hiçbir ahlaki değer onları bağlamaz. Çevrelerindeki insanları da bu doğrultuda seçerler ve farkındalığı az olan kişilerle samimi ilişkiler kurmayı tercih ederler.

Biriktirici Kişilik Tipi

Maddi varlıklara tutkun, eşyalara odaklı, mal ve mülk edinme takıntılı kişilik tipi biriktirici kişilik tipi olarak tanımlanır. Bir şeylere sahip olmak onların kendilerini güvende hissetmelerine yarar, maddiyat en önemli kişisel tatmin araçlarıdır. Ne zaman yeni bir ürün çıksa ilk gidip onlar almak ister, her şeyin en pahalısında hep onların gözleri vardır. Ne kadar paraları olsa da sonuç değişmez, her zaman ortada bir eksik olur. Erich Fromm bu tipleri özgüvensiz olarak niteler.

Pazarlamacı Kişilik Tipi

Çevresindeki insanları finansal beklentilerine göre seçen pazarlamacı kişilik tipi mensupları ahlaki olarak tasvip edilmeseler de genellikle gülen taraf olmayı başarırlar. Çıkarcıdırlar ve hedeflerine erişmek için her yolun mubah olduğunu düşünürler. Ticari düşündükleri ve kurdukları ilişkiler sayesinde prestij ve güç kazanmada tam birer uzmandırlar.

Verimli Kişilik Tipi

Erich Fromm kişilik tipleri, şimdiye dek saydıklarımız, hep negatif temeller ve özellikler üzerine inşa edilmiştir. İnsanların çıkarcı, pragmatist ve bencil doğalarına seslenen Fromm verimli kişilik tipi sınıflandırmasında pozitif bir yaklaşım belirler. Fromm’a göre verimli kişilik tipine sahip olanların temel amacı insan olmaya çalışmaktır. Olumsuz duygularla başa çıkan ve insanlarla ilişkilerinde karşılıklı fayda oluşmasına özen gösteren verimli kişilik tipleri dünyayı kurtaracak olanlardır.

Enneagram Kişilik Tipleri

İnsanların dünyayı nasıl algıladıkları, nasıl değerlendirdikleri ve nasıl tepki verdiklerine göre Enneagram Kişilik Tipleri 9 farklı kategoriye ayrılmıştır. Her bir kişilik tipinin güçlü ve zayıf yanları bulunur. Enneagram felsefesine göre insanlar iyi bir özle ve spesifik bir kişilik tipi ile doğarlar ancak çevresel unsurlara maruz kaldıkça özlerinden uzaklaşırlar. Gelin Enneagram kişilik tipleri hakkında kısa kısa bilgi edinelim.

Mükemmeliyetçi Kişilik Tipi

Detaylı ve kontrol meraklısı mükemmeliyetçi kişilik tipi mensupları kendilerini geliştirir, akılcı ve dürüst olurlar. Yaptıkları her şeyde mükemmel olmak isterler ve başkalarından da aynı özeni göstermesini beklerler. İnsanların mükemmeli yerine getiremedikleri durumlar ise onlar için tam bir hayal kırıklığına dönüşür. En iyisini yapamayan insanların onların çevresinde çok işi olmaz, çünkü başarısızlığa kesin tepkiler verirler.

Yardımsever Kişilik Tipi

İnsanları seven, değer veren, hassas ve insanların ihtiyaçlarına duyarlı olan yardımsever kişilik tipi mensupları başkalarını düşünmekten kendilerine yeterince zaman ayıramazlar. Diğer insanlarla ortak çalışmalarda grubun ahengine dönüşürler ve başkalarıyla kimi zaman gereksiz derecede fazla ilgilenirler. Yaptıkları tüm fedakarlıkların karşılığında ise takdir görmeyi beklerler ve nezaketi hak ettiklerine inanırlar.

Başarı Odaklı Kişilik Tipi

Hedef koyar ve hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışırlar. Enerjik olurlar ve söz konusu hedeflerine ulaşmaksa enerjileri ile kendilerine hayran bırakırlar. Başkalarına ilham kaynağı olabilirler ancak işkolik olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Gerektiğini duygularını kenara bırakırlar ve kariyerlerini özel hayatlarının önünde tutabilirler. Başarılı olmayı sevilmenin ön koşulu olarak değerlendirilirler. İşlerini yaparken rahatsız edilmedikleri ve gereksiz eleştirilmedikleri takdirde gazaplarından korunabilir.

Bireysel Kişilik Tipi

Duyarlı bir birey varsa çevrenizde büyük ihtimalle bireysel kişilik tipi temsilcisidir. Duygularını sanatsal olarak ifade edebilirler, duygusal dalgalanmaları sıklıkla yaşarlar, kendi dünyalarına odaklanırlar. Özel ve farklı olduklarını hissetmek onları fazlasıyla memnun eder. Sevdikleri kişiler tarafından değer verildiklerini hissetmek onlar için önemlidir.

Araştırmacı Kişilik Tipi

Oldukça entelektüel olurlar ve gerektiğinde kendilerini dış dünyadan soyutlarlar. Mantıklıdırlar ve düşüncelere önem verirler. Araştırmacı kişilik tipi mensupları araştırmaktan ve denemekten hoşlanırlar, sorumluluklarına ise sonuna kadar bağlıdırlar. Yalnız kalmak onlar için sorun değildir, insanlarla tüm mesafeleri kaldırmak istemezler; özel hayatlarına sokacakları kişileri titizlikle test ederler.

Sorgulayıcı Kişilik Tipi

Çevrelerinde bulunan sevdiklerinin güvenliğini sağlamak başlıca amaçlarıdır, oldukça şüpheci ve tetikte oldukları söylenebilir. Sempatiklik onların kanında vardır, aynı zamanda güvenilir, çalışkan ve biraz da kötümser olurlar. Risk almak onların mizaçlarına uygun değildir, işbirliklerini severler. Sorgulayıcı kişilik tipine sahip olanlar zor güvenirler, fakat güvendikten sonra kendilerini o kişiye adarlar.

Maceracı Kişilik Tipi

Karizmatik, sempatik ve oldukça iyimser olan maceracılar, bulundukları ortama enerji yayarlar. İlgi görmeyi severler, monotonluğa tahammül edemezler. İstedikleri şeylerle meşgul olduklarında oldukça çalışkan birine dönüşseler de sıkıcı bir iş yapmak zorunda olduklarında tembelleşebilirler. İnsanlarla iyi iletişim kurarlar ve çevrelerinde negatif kişilerin bulunmasını istemezler.

Meydan Okuyan Kişilik Tipi

Kendilerine güvenirler, kontrolü severler ve gerektiğinde başkalarıyla çatışmaktan çekinmezler. Ne istediklerini bilen meydan okuyucular doğuştan liderlik özellikleri ile donatılmışlardır. Stres altındayken hadlerini aşma eğilimi gösterirler ve verdikleri tepkilerle zaman zaman insan kaybedebilirler. Başkalarının vermeye cesaret dahi edemediği kararlar onların takip ettikleri yol olur.

Barışçı Kişilik tipi

İnsanlarla iyi ilişkiler kuran, başkalarına saygı duyan ve saygı duyulmayı bekleyen barışçı kişilik tipi mensupları oldukça uyumlu kişilerdir. Huzur onlar için hayat amacıdır, dolayısıyla pozitif yaklaşımları benimserler. Çevrelerindeki kişilerin hatalarını yüzlerine vurup onları yermek yerine gelişim alanları doğrultusunda onları desteklemek isterler. Fakat grup içerisinde görüşlerini söylemek istemezler ve tepkisiz kalmayı tercih ederler. Yoğun tartışmaların yaşandığı ortamlarda seslerini çıkarmazlar.

 

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

 

 

Reklam

Yazar: Tanju HAN

1967 Marmaris, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Garanti Bankası Teftiş, Bank Ekspres Teftiş, Tekfenbank Bireysel Krediler, RE/MAX Gayrimenkul Çeşme İzmir, Keller Wiliams Gayrimenkul Karşıyaka İzmir, Turyap Mavişehir Temsilciliği Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı...

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: