Tapu Kayıtlarında Çıkabilecek Şerhler ve Kısıtlamalar (Takyidatlar) Nelerdir?

Tapu kayıtlarında çıkabilecek serhler ve kısıtlamalar: 

1.Aile Konutu Şerhi:

Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere “yerleşim yeri” adı verilmistir.Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerlesim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz. Medeni Kanunun 19. Maddesinde sözü edilen yerlesim yerindeki konut, “aile konutudur.” Bir aile pek çok yerde konut sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni 
kanunun aradığı anlamda aile konutudur. 

2.Aile Yurdu:

Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli tasınmazları eklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu bir tesis (yurt) olusturmasıdır. Aile yurdu kurulduğu tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılır (MK.386). 

3.Askeri Yasak Bölge:

Yurt savunması bakımından hayati önem tasıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir (2565 sy As.Ys. Bl. K.m3,5) Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1 inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki tasınmaz mallar kamulastırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler tasınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir (md.9) Yabancılar izin almadan bu bölgede tasınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır (md.26). Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur (md.9). 

4.Ayırma (İfraz):

Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir tasınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir 

5.Bağışlama Vaadi:

Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağıslamayı taahhüt niteliğinde önakitdir (BK.22, TST.55/c). Bağıslama vaadi sözlesmeleri noterlerce düzenlenir. İstem halinde ilgili tapu kütüğünün serhler sütununa serh edilmesi mümkündür. Satış vaadini her iki taraf da şerh ettirebildiği halde, bağışlama vaadi konusunda açık yetki olmadığından gayrimenkul malikinin şerh isteminde bulunması veya bağışlama vaadi sözlesmesinde bağış lehdarına şerh ettirebilme yetkisini vermiş olması gerekir. 

6.Bağıştan Rücu Edilerek Tasınmazın Geri Dönmesi:

Rücu (vazgeçebilme) şartıyla bağış yapılması mümkündür. Rücu sartlı bağısta tasınmaz malın mülkiyeti bağışı kabul eden kimse adına tescil edilmekle beraber, şerhler sütununa rücu sartının varlığı işaret edilir (BK.242,TST.55). 

Buradaki rücu şartı sadece bir tek şart olabilir. O da bağısı kabul edenin bağışlayandan önce ölmesi halinde taşınmazın bağışlayana geri döneceği sartıdır. Bunun dışında bir şartla taşınmaz geri dönmez (TST.11). Ancak bir tüzel kişi lehine rücu şartlı bağış yapılmış olup da 
tüzel kişilik son bulursa bu da bir bağıştan dönüş (vazgeçme) sebebidir. 

7.Birleştirme (Tevhit):

Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitisik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır. 

8.Cebri İcra Satışının Tescili:

Cebri icra satışı, borçlulara ait tasınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili islemidir. 

9.Cins Değişikliği:

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüstürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. 

10.Geçici Tescil Şerhi:

Geçici tescil, bir tasınmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddiasında bulunanların haklarını ispat edebilmeleri için veya bir tapu işlemi yaptıracakların eksik belgeleri bulunması halinde bu eksik belgelerini tamamlamaları için kendilerine süre verilerek, kesin tescil yapılıncaya kadar mal sahibi veya ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla serhler sütununa yapılan geçici bir belirtmedir 

11.Hükmen Kamulaştırma:

Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idare ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı, ancak taşınmaz mal sahibinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek düzenlenecek resmi senedi imzaya yanaşmadığı (ferağ vermediği) hallerde, takdir edilen ve artırılan bedelin tamamı milli bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle birlikte, kamulaştırırcı idare tarafından mahkemeye verilir. Mahkeme, belgeleri inceleyerek; kamulastırma usulüne uygun sekilde tamamlanmıs ise, taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verir ve tapu dairesine bildirir 

12.İntifa Hakkı:

Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır. 

13.İzale-i Suyu Satışının Tescili:

İzale-i suyu, ortaklığın giderilmesi demektir. İştirak halinde veya müşterek mülkiyet esaslarına göre birden çok kimse adına kayıtlı bulunan taşınmaz malların taksimi konusunda, hissedarların anlaşamaması halinde mahkeme kararı ile tasınmaz malın ihaleyle satılması anlamına gelir. İhale hissedarlar arasında veya üçüncü kisilere açık olarak yapılabilir.

14.Kat İrtifakı:

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydasları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir. 

15.Kat Mülkiyeti:

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydasları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir. 

16.Kira Serhi:

Kira serhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmis kira sözlesmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa islenmesidir. Böyle bir serhin yaptırılması zorunlu değildir. Ancak serh yaptırılırsa kiracının, kira hakkı daha güvence altında olur. Tasınmaz malın satılması halinde, yeni malik kiracıyı kira süresi dolmadan tahliye ettiremez. Bu serhi tasınmaz malın maliki isteyebilir. 

17.Şatıs Vaadinin Şerhi:

Şatıs vaadi, ilerideki bir tarihte bir malın satışını taahhüt niteliğinde ön akitdir (BK.22). Satış vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenlenir. İstem halinde ilgili tapu kütüğünün serhler sütununa şerh edilmesi mümkündür. Serh tarihinden itibaren bes yıl geçtikten sonra üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak taraflar arasında on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder. 

18.Sufa Hakkı:

Sufa hakkı, bir tasınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır 

19.İştira (Alım) Hakkı:

Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır (MK.736). Bu niteliği ile satış vaadine benzer. Ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve 
sonuç doğurur. Bu süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir 

20.Vefa (Geri Alım) Hakkı:

Vefa hakkı satanın, sattığı taşınmaz malı müsteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır (MK.736). Bu hakkın azami etki süresi de şerh tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir 

21.Terefruatın Yazımı İstemi:

Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir. Bir seyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için; 

– Menkul esya olması, 
– Bir seyin isletilmesine, korunmasına, o seyden yararlanmaya elverisli olması, 
– Bir seye daimi bir sekilde tahsis edilmesi ve kullanımda o seye tabi tutulması veya takılması veya onunla birlestirilmesi gerekir. Bir seyin teferruat olup olmadığı o yörenin mahalli örf ve adetlerine veya gayrimenkul malikinin açık iradesine göre belirlenir.

Asıl seyin haczi, satısı, rehni istisna edilmedikçe teferruatı da kapsar. Ancak malik satış veya rehin yaparken beyanlarda yazılı teferruatları resmi senette ayrı tutabilir. 

22.Geçit Hakkı:

Geçit hakkı, baskasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir. 

23.İpotek:

İpotek, doğmus veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir tasınmaz malın teminat gösterilmesidir 

24.Kaynak Hakkı:

Kaynak, kaynayan su demektir. Medeni Kanun kaynağın ayrı bir mülkiyeti olamayacağını, kaynadığı arazinin bütünleyici parçası (mütemmim cüzü) olduğunu kabul etmistir. Arazinin sahibi olan kimse kaynağın da sahibi sayılır. Kaynak araziden ayrı olarak iktisap edilemez. Ancak bir kimse arazisinden kaynayan sudan baskalarının yararlanmasına izin verebilir. Bu izin ancak bir irtifak hakkı seklinde yapılabilir ve bu irtifak hakkına kaynak hakkı denir. 

25.Sükna (Oturma ) Hakkı:

Medeni Kanunun 823. maddesine göre, “Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı baskasına devredilemez ve mirasçılara geçmez 

26.Ölünceye Kadar Bakma Akdi:

Bir tasınmaz malın mülkiyetinin devri karsılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir (BK.511). Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet seklinde yapılabilir. 

27.Su, gaz, elektrik ve bunun gibi mecralar:

Su, gaz, elektrik ve benzerlerinin mecraları (akımları) için irtifak hakkı tesis edilebilir. Kanun “ve benzerleri” demekle bu mecraların (akımlıkların) su, gaz ve elektrik ile sınırlı olmadığını ifade etmek istemistir. Teknolojik gelismenin getirdiği akımlıklar ile zamanla ortaya çıkacak tel, boru ve benzeri araçlarla arazi üzerinden veya altından geçirilecek nesneler için mecra (akımlık) irtifakı kurulabilir. Bu mecralar açıkta ise tapu siciline kaydı sart değildir. Ancak talep edilirse kaydolunur. Yeraltından geçiyorsa tapuya kaydı ayni hak olarak tesisi için sarttır. 

28.Taşınmaz Yükü:

Taşınmaz mal mükellefiyeti, borçlusuna kişisel bir borç yüklemeyen, bunun yerine taşınmazı yükümlülük altına sokan esyaya bağlı bir borçtur 

29.Üst (İnsaat) Hakkı:

Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır (MK.726, 826). Üst (inşaat) hakkı üçe ayrılır. 

a) Bir arsanın üstünde inşaat yapma hakkı (üsthakkı). 
b) Bir arsanın altında inşaat yapma hakkı (althakkı) 
c) Önceden yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkı (ipka-muhafaza- hakkı) 

30.Finansal Kiralama:

Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kisiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır. 
Finansal kiralama tapu kütüğüne şerh edilir. 

31.Satışa Arz Serhi (İİK.m150/c):

İpotek borcunun ödenmemesinin sonucu ipoteğin paraya çevrilmesidir. Alacaklı gayrimenkulü icra kanalı ile sattırarak satış bedelinden alacağını alır (MK.873). İcra ve İflas Kanunun 150/C maddesi, icra müdürünü, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu sicil müdürlüğüne haber vermeye mecbur tutmuş ve bu hususun gayrimenkulün kütük sayfasına şerh verilmesini öngörmüstür. 

32.Haciz:

Haciz, kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla borçluya ait ve haczi caiz bulunan mallara icra müdürlüğünün el koyması islemidir. Tapu sistemi açısından biri icrai haciz (icra müdürlüğünden gelen haciz) diğeri kamu haczi (kamu idarelerinden gelen haciz) olmak üzere iki tür haciz islemi vardır. İcra ve İflas Kanununun 91. maddesi “Gayrimenkulün haczi ile tasarruf hakkı, Medeni Kanunun 1010. maddesi anlamında kısıtlanmış olur. Tapu siciline kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti ve 
ne miktar meblağ için yapıldığı icra dairesi tarafından tapuya bildirilir (İİK.102 Hacze yeni alacaklılar istirak eder (İİK.100-101) veya haciz kalkarsa (İİK.110) bu hususlar da yukarıda adı geçen dairelere haber verilir.” hükmünü içermektedir.

İcrai haciz; tasınmaz malın 
tedavülüne (devrine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir. Yani hacizli bir tasınmazın satıs, bağıs, trampa, ölünceye kadar bakma akdi gibi islemlere konu olması ve bu yolla mülkiyetinin baskasına geçirilmesi mümkündür. Ayrıca; rehin, irtifak hakkı, kira gibi işlemlere de konu olabilir. 

33.İhtiyati Tedbir:

Mahkeme dava konusu olan (veya dava konusu yapılacak olan) ve aynı (mülkiyeti) taraflar arasında çekişmeli bulunan bir tasınmazın, dava sırasında baskasına devredilmesini önlemek için, taşınmazın baskasına devrinin yasaklanmasına (ferağdan men’ine) karar verebilir. Çünkü ihtiyati tedbir konmazsa veya mahkeme böyle bir kararı vermekte gecikirse dava konusu taşınmaz mal el değistirebilir. İhtiyati tedbir kararının tapu siciline kaydedilmesinden sonra, artık davalı, bu tasınmazı başkasına devredemez. 

34.İhtiyati Haciz:

İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. İhtiyati haczin hüküm ve sonuçları icrai hacizlerde olduğu gibidir. Tasınmazın tedavülüne (el değistirmesine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir. 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

A’dan Z’ye Tapu Çeşitleri

cins-tashihi-nedir-696x696

Tapu çeşitlerinin nitelikleri; artıları ve eksileri..

Tapu çeşitleri arasında farklılık yaratan başlıca unsur; yaşadığınız gayrimenkulun tapu kayıtlarında da kat sayısı, kapladığı alan gibi konularda aynı gözükmesi veya söz konusu arsada kayıtlarda bir imar bulunup bulunmuyor olmasıdır. Evet yanlış okumadınız…:) Eski dönemlerdeki belediyeler sağ olsun; en azından 10 yıllık, çok geniş, kapı gibi bir apartmanda oturuyor olmanıza rağmen; tapu kayıtlarında söz konusu arsada herhangi bir imar, iskan gözükmüyor olabilir. 🙂

İşin garibiyse; bir yere elektrik veya doğal gaz hattı çekilebilmesi için o yerin iskanda gözükmesi gerektiği halde; iskanı gözükmeyen tüm bu gayrimenkullere sorunsuz bir şekilde doğal gazın ve elektriğin bağlanmış olması. Tabii zamanla büyükşehirlerde böyle yerlerde yaşayan binlerce insan olduğu için; köklü bir düzenleme yapmak da imkansızlaştı ve her şey aynen devam etti. Neyse ki 5 yaşından küçük neredeyse tüm binaların iskanı mutlaka alınmış oluyor ve böyle sorunlar yaşanmıyor.

 

TANJU HAN’DAN SATILDI

 

Şimdi; gayrimenkulünüzün tapusunda yazan niteliğine göre taşıdığı özelliklere geçelim:

Kat mülkiyetli Tapu: Gayrimenkulde ulaşılabilecek en net, en belirli ve en güvenli çeşittir. Çünkü kat mülkiyetli bir yapıda sizin ve komşularınızın daireleri; arsa üzerinde binanın kapladığı alan; dairelerin metrekare cinsinden büyüklüğü, kaçıncı katta olduğu ve kaç numaralı daire olduğu gibi bilgiler tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş ve tapu müdürlüğü tarafından tasdiklenmiştir. Yani hem gerçek hayatta, hem de kağıt üzerinde daireniz vardır.Endişe edilecek bir durum yoktur.

Durum böyle olunca; bankalar da bir taşınmazı garanti altına aldıklarına kolayca ikna olmakta ve kredi çekiminde %99,9 bir sorun çıkmamaktadır.

Kat İrtifaklı Tapu: Bu tipteki tapular ise; boş arsadan iskana geçişteki ara form niteliğindedir denilebilir. Şöyle ki; tapu kayıtlarında yine bir iskan değil de arsa gözükür; ama söz konusu arsa üzerinde bir yapı olduğu kayıtlara geçmiştir. Bildiğiniz gibi iskan yerleşim demektir ve her yapıda iskan olacak diye bir kural yoktur. Farklılık da buradan kaynaklanmaktadır. Sizin de bu “yapı” üzerinde ne kadarlık hakkınızın olduğu arsa payı cinsinden ve metrekare cinsinden onaylanmıştır. Ama kat mülkiyetinden eksik olarak; binanın plana uygun olup olmadığı, dairelerin büyüklüğü, kat numaraları ve daire numaraları gibi hususlar teftiş edilip de iskan verilmemiştir. Yani yaşadığınız yer üzerinde bir gayrimenkulünüzün olduğu bellidir ama en ince ayrıntısına kadar sınırlar çekilmemiştir diyebiliriz. Buna rağmen endişe edilecek bir durum değildir. Rahatça ikamet etmeye devam edebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Zaten diğer komşularla anlaşarak kat irtifaklı tapularınızı sunmanız ve durumu ispatlamanız halinde cüzi bir bedel karşılığında tapunuzu kat mülkiyetine çevirebilirsiniz.

Arsa (Hisse) Tapulu Gayrimenkul: Geldik en ince kısma…:) Arsa tapulu binalar tapu kayıtlarında gözükmez arkadaşlar. Yani arsa tapulu; diğer kullanılışıyla hisse tapulu bir binadan gayrimenkul alıyorsanız daire değil; söz konusu arsadan pay satın almış olursunuz. Zaten böyle bir durum için tapu kayıtlarını incelemek istediğiniz zaman defterde; dairelerin sahipleri olarak bildiğiniz kişilerin arsa üzerinde 1/x payında hakkı olan toprak sahipleri olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bankalar da böyle bir varlığı teminat olarak kabul etmemekte ve kredi vermemektedir.

Arsa tapulu bir binanın iskanının alınması; hisseli tapunun ne olup ne olmadığı gibi konular biraz daha detaylı olduğu için bunlardan bir sonraki yazıda bahsedeceğim. Ama şu varki; arsa tapulu bir gayrimenkul sizin için çok kazançlı yatırım araçlarından birine dönüşebilir…;)

Kooperatif Tapu: Bu olay başlı başına bir yılan hikayesidir arkadaşlar…:) Noter onaylı birtakım sözleşmeleri takiben binanın yapılması ve iskanının alınarak kat mülkiyetli tapunun elde edilmesine kadar geçen süre içerisinde dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntılı yasa ve yönetmelik bulunmaktadır. Yazı yeterince uzadı; bu konudan da ileri bölümlerde detaylı olarak bahsedeceğim.

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

İfrazen Taksim Nedir?

ifrazen-taksim-nedir-1-696x520

Tapuda müşterek ya da iştirak halinde kayıtlı taşınmaz malın üzerindeki ortaklığı bitirmek amacıyla yapılan paylaşma işlemine taksim denir.

Eğer taşınmaz sayısının paydaş sayısına uymaması ya da hissedarlar arasında anlaşmanın sağlanamaması gibi durumlarda taşınmaz ifraz edilerek taksim yapılır.

Hukuk terimi olarak ifraz ayırma anlamına, ifrazen taksim de ayırarak paylaşma anlamına gelir.

İfraz, taksim işleminde zorun olarak yapılan bir işlem olduğundan ifraz harcı alınmaz. Yalnızca taksim harcının alınması lazımdır.

 

 

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapunun Satışı Nasıl Olur?

indir (6)

Hisseli Tapu

Bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüne hisseli tapu denir.

Gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde hisseli tapuda yazar ve gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir. Hangi ortağın hangi bölüme sahip olduğu ise belirtilmez.

Hisseli tapuda el birliği mülkiyeti ya da paylı mülkiyet söz konusu olabilir. El birliği mülkiyette ortakların belli paylara ayrılmış hissesi bulunmaz.

Paylı mülkiyette gayrimenkul belli paylara ayrılmıştır. Her malikin payı oransal olarak belirlenmiştir.

Hisseli Tapunun Satışı

Hisseli tapunun satışında alıcı ve satıcının anlaşmasının yeterli olmaması dolayısıyla müstakil tapu satışları kadar kolay değildir.

Satış işlemi başlamadan hissedarların anlaşmış olmaları, hissedarların sahip olduğu ön alım hakları sebebiyle önem arz eder.

Ortaklar kendi hisselerini satabilir ancak diğer hissedarın haberi olmadan satış yaparsa şufa davası açılabilir. Hissedarların noter aracılığıyla haberinin olması durumunda şufa hakkı kaybolur.

 

 

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

 

 

 

Tevhit İşlemi Nedir? Tapuda Tevhit İşlemi İçin Neler Gerekir?

tevhit-islemi-nedir-696x696

Tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı taşınmazların birleştirilmesi, tek bir parsel halini alması anlamına geliyor. Bu işlem hem aynı kişiye ait, hem de farklı kişilere ait mallar için yapılabilir.

Öncelikle gerekli belgeler ile belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. İşlemler yapıldıktan sonra tapular birleştiriliyor.

Eğer birleştirilecek taşınmazlar üzerinde rehin ve irtifak gibi kaydedilmemiş haklar ya da şerh varsa bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklılarının kabulünün olması gerekir.

Tapuda tevhit işlemi için:

  • Belediye encümeni ya da il idare kurulu kararı (taşınmazın bulunduğu yere göre değişir),

  • Kadastro Müdürlüğü tarafından üst yazıya bağlanmış üç adet birleştirme dosyası, kontrol raporu ve tescil bildirimi,

  • Birleştirme işlemini yapmak isteyenin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportlu temsil belgesi,

  • Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi (eğer bina ise deprem sigortası) gereklidir.

 

 

 

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Cins Tashihi Nedir?

cins-tashihi-nedir-696x696

Cins Tashihi Nedir?

Bir taşınmaz malın cinsinin değiştirilmesine cins tashihi denir. Yapısız iken yapılıya ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürülebilir. Örneğin bağ, bahçe, tarla iken arsaya veya arazi iken bağ, bahçe vb durumuna dönüştürmek.

Uygulamada en çok görülen cins tashihi işlemine örnek olarak arsa veya arazilerin üzerine yeni bina yapılması verilebilir. Tapu dairesine gidip arsa ibaresini bina olarak değiştirme işlemine cins tashihi denir.

Cins tashih işlemi; yapısız iken yapılı, yapılı iken yapısız hale getirme ve diğer cins değişikleri olmak üzere üçe ayrılır.

Cins tashih işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gerekli harç ödemelerinin de yapılmasıyla birlikte başvurulması gerekiyor. Cins tashih harcı yıllık olarak belirleniyor.

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Taşınmaz Tasarrufunu Yasaklayan Şerhler Nelerdir?

Taşınmaz Tasarrufunu Yasaklayan Şerhler

Tapu Sicili Tüzüğünün 49.maddesinde düzenlemesi yapılan ’’tasarrufu yasaklayan şerhlerin’’ varlığı halinde taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu şerhlerin hukuki sonucunun kabulü halinde dahi işlem yapılamayacaktır. İşlem yapılabilmesi için şerhin terkini veya ilgilisinin muvafakati gerekmektedir. Ancak, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.maddesi gereğince, kentsel dönüşüm kapsamında tevhit, ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına söz konusu şerhler engel teşkil etmeyecek, işlemlerde ilgilisinden muvafakat aranmayacaktır. Tapu sicilinde taşınmaz tasarrufunu yasaklayan bazı şerhler şunlardır;

İhtiyati Tedbir: İhtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün bulunmamaktadır. Tedbir ve İhtiyati tedbir kararı tapu siciline şerh verildikten sonra tedbir kararı kaldırılmadıkça tapu müdürlüğünce taşınmaz üzerinde üçüncü şahıs lehine hak doğurucu hiç bir işlem yapılmayacaktır. Devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler (cins tashihi v.b) ilgili mahkemenin muvafakati ile yapabilecektir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 397/2. maddesi gereğince, ilgili mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kalkmış veya kaldırılmış olduğuna ilişkin yazısı üzerine tedbir şerhi terkin edilecektir.

İflas İlanı: İflasa tâbi kişilerin ticaret mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halinde tapu siciline şerh verilmektedir. Şerhle birlikte taşınmazın malik tarafından tasarrufu mümkün değildir. İflas şerhi, ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu sicilinden terkin edilecektir.

Konkordato: Ticaret mahkemesinin talebi üzerine, tapu siciline şerh verilebilmektedir. Konkordato şerhi verilen taşınmazların malikince tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Konkordato şerhi verilen taşınmazların üzerine haciz ve icra işlemleri talep edildiğinde ilgili mahkemeye konu intikal ettirilerek alınacak yanıta göre işlemler yapılacaktır. Şerhin kaldırılması yine aynı mahkemenin yazısına dayalı olarak yapılacaktır.

Kamu Haczi Şerhi: Kamu idarelerinin alacaklarının tahsili için taşınmaz kaydına haciz şerhi verilmesidir. Kamu alacaklarının tahsili 6183 Sayılı Kanunla özel olarak düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre; kamu alacakları şunlardır;

a) Devlete ait alacaklar (maliye idaresince takip ve tahsil edilmektedir)
b) Belediye alacakları
c) Özel idare alacakları
ç) Özel kanunlarda 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği düzenlenen kamu idarelerine ait alacaklar.

6183 Sayılı Amme alacağının Tahsili Hakkında Kanunun 73. maddesi gereğince kamu haczi konulan taşınmazlarda haciz terkin edilmedikçe veya idarenin izni olmadıkça taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Yasanın, taşınmaz tasarrufunu yasaklamış olması nedeniyle taşınmazın tasarrufu kapsamındaki devir ve ayni hak tesisi talepleri tapu müdürlüğünce yerine getirilemeyecektir. (satış, ipotek, irtifak v.b). Alacaklı idarenin izin vermesi halinde taşınmaz tasarruf edilebilecektir.

İcra İflas Kanunu 131. Maddesi Şerhi: Taşınmazın ihale edilmesi halinde alıcının ihale bedelini yatırmasına kadar geçecek sürede taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. İcra dairesinin bildirişi üzerine bu yönde tapu siciline şerh verilerek, taşınmazın tasarrufu önlenecektir.

İcra İflas Kanunu 44. Maddesi Şerhi: Ticareti terk eden bir tacirle ilgili olarak iki ay süre ile taşınmaz tasarruf hakkının tehdit edildiğine dair şerh, ticaret müdürlüğünün talebi üzerine tapu siciline verilebilmektedir. Söz konusu şerhten sonra malikin taşınmazını belirtilen süreye bağlı olarak tasarruf imkanı bulunmamaktadır.

Aile Konutu. : Tapu siciline aile konutu olarak şerhi verilmiş taşınmazların tasarrufu (satış, ipotek v.b) diğer eşin iznine tabidir.

Eşlerden Birinin Taşınmaz Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması: Mahkemece tapu siciline bu hususta şerh verilmesi halinde , tasarruf yetkisi kısıtlanan malik eşin diğer eşin izni olmaksızın taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.

Aile Yurdu: Aile yurdu kurulması halinde bu husustaki mahkeme kararının tapu siciline şerhinden sonra , malikin taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

%d blogcu bunu beğendi: