Yeni Kısıtlama Döneminde Coronavirüs Kira Sözleşmelerini Nasıl Etkileyecek?

01 Mart-30 Haziran arasında kira bedeli ödeyemeyen işyerleri için tahliye edilemeyeceği ve sözleşme feshine gidilemeyeceği düzenlemesi getirilmişti. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 313. maddesine göre “Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.”  Kira borcu bir para borcu olup kiracının kira bedelinin ödenmemesi veya kira borcunun imkansız hale gelmesi hukuken mümkün değildir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/11-90 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 27.06.2018 tarihli kararına göre mücbir sebep şudur: “Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, SALGIN HASTALIK gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.” 

Burada ilk konu mücbir sebep hali olan Covid 19/Corona virüs halinin işyeri veya konut sözleşmelerini doğrudan etkilemesi gerekliliğidir. Örneğin ekonomik durumu yerinde olan bu salgın nedeniyle işini kaybetmemiş, iş yerini kapatmamış bir şahsın konut kirasının mücbir sebep nedeniyle uyarlanmasını istemesinin mümkün olmadığını düşünülebilir. Yine mevcut salgın hastalık dönemi içerisinde iş yerini hiç kapatmamış hatta insanların evlerinde olmaları nedeniyle daha fazla ciro yapan bir lojistik firmasının işyeri kira sözleşmesini de uyarlanmasını talep edemeyecektir. Mücbir sebebin kira sözleşmesini ve kira sözleşmesinin taraflarını doğrudan etkilemesi gerekmektedir. 

Konut kiralamalarında; kiracı işten çıkarılmış veya ücretsiz izne çıkarılmış veya işletmesi kapatılmış veya kendisi işyerini kapatmış olmalıdır. 

İşyeri kira sözleşmelerinde; 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı yasanın Geçici 2. maddesiyle İŞYERİ kira sözleşmeleri için geçerli olmak üzere; 1 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihlerindeki iş yeri kira bedellerinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshine ve tahliyesine yol açamayacağı yasalaşmıştır. 

Burada önemle belirtilmesi gereken konu; bu döneme dair olan kira bedellerinin ödenmeyeceğine yönelik bir düzenleme olmayıp sözleşmenin feshini ve tahliyeyi engellemiş olmasıdır. 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri!

2019 Yılı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları Nelerdir_ (1).png

 

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmak ile birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan biri kira sözleşmesinin sona erme sebepleridir.

 

1-Genel Hükümlere Göre Kira Sözleşmenin Sona Erme Sebepleri Nelerdir?

Kira sözleşmesine genel hükümlerinde düzenlenen sona erme sebepleri, aksine düzenleme olmadıkça konut veya çatılı işyeri kiralarında da uygulanır. Bu sebepler şunlardır;

Kira süresinin sona ermesi: Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.

Ayıp nedeniyle fesih: Kiraya veren; kira konusu şeyi, kullanıma ve amacına uygun olarak kiracıya vermekle yükümlüdür. Kiracı, kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini kiraya verenden isteyebilir. Verilen sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi halinde ise kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.

Kiracının temerrüdü sebebiyle fesih: Kiracı, kira sözleşmesi ile yüklenmiş olduğu kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu yerine getirmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Özen borcuna aykırılık sebebiyle fesih: Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, kiraya verenin, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedileceği hususunda yazılı bir ihtarda bulunması gerekir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez hale gelmesi durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi beklemeksizin hemen feshedebilir.

Olağanüstü sebeplerle fesih: Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Kiracının iflası ve ölümü de olağanüstü fesih sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2-Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Feshi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde: Belirli süreli kira sözleşmesini sona erdirme olanağı kural olarak sadece kiracıya aittir. Sözleşmede kararlaştırılan sürenin bitiminden en az 15 gün önce kiracı, kira ilişkisini sona erdirdiğine dair yazılı olarak kiraya verene bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşme aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Kiraya veren ise ancak, on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde: Kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

3-Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Feshi

Kiraya veren ile kiracıdan kaynaklanan sebepler nedeniyle sözleşmenin feshi için dava açılabilir.

4-Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler Nelerdir?

Gereksinim, yeniden inşa ve imar: Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Yeni malikin gereksinimi: İçinde kiracı bulunan konutun satışı gerçekleşmişse ve yeni malikin gereksinimi mevcut ise; kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

5-Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler Nelerdir?

Tahliye taahhüdü: Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

İki haklı ihtar: Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa, kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracının veya eşinin mevcut konutu sebebiyle: Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

 

 

 

Konut Ve İşyeri Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

indir


Artık günümüzde kira sözleşmeleri büyük önem kazanmış durumda. Pek çok işyeri ve konut sahipleri artık kiracılarına gayrimenkulü teslim etmeden önce kira sözleşmesi yaparak gayrimenkulleri teslim ediyor. Bizde bugünkü yazımızda kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt vereceğiz. Gelin şimdi hep birlikte kira sözleşmesi nasıl hazırlanmalı ve kira sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz sorusunu inceleyelim…

Konut veya işyeri gibi gayrimenkullerin kiralamalarında, kiracı ile kiraya veren arasında sözleşme yapılıyor. Sözleşme kapsamında kiracıya, kiraya verene, kiralama işleminde ve kiralanan gayrimenkule ilişkin hususlar sözleşmede yer alıyor.

Kira sözleşmesi, kira kanunu kapsamında şu şekilde ifade ediliyor: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Peki Kira Sözleşmesi Yazılı Mı Olmalı?

Kira sözleşmeleri sözlü veya yazılı olarak yapılabiliyor.  Ancak sözlü sözleşmenin başlangıç tarihini ispatlamak oldukça güç olduğundan, kira sözleşmelerini yazılı yapmak daha yararlı olarak biliniyor.

Taraflar kendi aralarında yapabilecekleri gibi, sözleşme imzalarını noterde tasdik ettirme imkanları bulunuyor. Dava açarken veya icra takibi yaparken kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yani gün, ay, yıl önem arz ediyor.  

Taraflardan birinin sözleşmeyi kaybetmesi halinde karşı taraf kendi söylediklerini daha kolay olarak, elindeki sözleşme ile kanıtlayabiliyor. 

Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilir Mi?

Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesi işlemine deniyor.

Bilindiği gibi kira sözleşmesi noterde yapılmış ve kiracıya şerh yetkisi verilmiş ise sadece kiracının başvurusu ile yapılabiliyor. Eğer kira sözleşmesi noterde yapılmamış ise ya da noterde yapılmış ancak tek taraflı şerh yetkisi kiracıya verilmemiş ise taşınmaz sahibinin başvurusu ve akit sırasında imza atması da gerekiyor.

Sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı ve sözleşmede süre belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden harç tahsil ediliyor.

Şimdi geldik en önemli soruya konut ve işyeri kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli…

Konut Ve İşyeri Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

1) Kira sözleşmesini imzalayan kimsenin mal sahibi mi değil mi sorusunun yanıtının bilinmesi gerekiyor. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu var mı araştırın. Bunun için tapu senedi örneğine ya da vekaletnameye bakabilirsiniz.  

2) Kira sözleşmesinde belirtilen adresin, kiralanan yer olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Kiralanan yerin farklı çıkması, birtakım sorunlara neden olabiliyor.

3) Kiraladığınız yerin geçmiş dönemden kalma borçlarının size ait olmadığını belirten bir hükmün kontratınızda yazması önemlidir. Bazı kiralanan yerlerde aidat, elektrik ve su gibi borçlar bulunabilir. 

4) Kira sözleşmesinde kira bedeli olarak belirtilen tutarın hangi dönemlerde hangi oranda artırılacağının açıkça belirtilmesi faydalı oluyor. Ayrıca kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında (1-5 arasında gibi) yatırılacağının yazılmasına önem gösterin. Havale ve EFT masraflarının kiracıya ait olduğunu unutmayın  Gün belirtilmeyip her ay peşin ödeneceği yazılıysa bu her ayın üçüncü günü sonuna kadar ödenmesi anlamına gelir. 

5) İşyerlerinde önemli olan ve kiranın net mi yoksa brüt kira mı olduğuna dikkat edin. Kira artışının ÜFE veya enflasyon gibi belli oranlarda belirtilmesi yine kiracı adına faydalı oluyor.

6) Kiralama sürecinde hak kaybı yaşamamak adına demirbaşların listesine ve durumuna da yer verilmesi gerekiyor.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Yüksek Risk Oluşturan Kiracı Profilleri…

Yüksek Risk Oluşturan Kiracı Profillerini Ortaya Çıkaran Girişim: “Naborly”

Yeni bir girişim olan Naborly’i size kısa yoldan şöyle açıklayalım:

Güzel bir eve sahipsiniz ve onu daha fazla para verecek tabiri caizse eskilerden saygın ve güvenilir birilerine kiralamak istiyorsunuz. Bunun bir fantezi olduğunu kabul ediyoruz ancak imkânsız da değil. Bu durumda karşınıza çıkan potansiyel kiracıların bir grup beleşçi insanlar olmadığını nasıl anlarsınız? İşte Naborly’nin bu konuda sizin için bazı fikirleri var.

British Columbia Üniversitesi’nden Dylan Lenz, Zeke Kan ve Anastasia Fox’un kurduğu Naborlyisimli bu girişim, ev sahiplerinin kiracılardan uygun bilgileri toplamak için özel kiracı uygulamaları oluşturmasına izin veriyor. Kiracılar hakkında kapsamlı bir dosya oluşturulmasını sağlayan bu hizmet, kiracının risk taşıyıp taşımadığı hakkında bilgiler veriyor.

Naborly, sahiplerine şimdiye kadar 500 bin dolarlık getiri sağladı ve bu rakamın 2 milyon dolara çıkması için çalışmalar sürdürülüyor. Üzerinden günlük 2 bin dolarlık kazanç sağlanan bu girişim, her gün 20 ile 50 arasında yeni ev sahibini yakalıyor. Ayrıca bir uygulama programlama arayüzü olan API ile birlikte çalışıyorlar. Buna ek olarak sistemlerine daha fazla veri kaydedebilmek ve kiracı oylama yönetimini sağlamanın daha iyi yollarını bulmak için kredi şirketleri ile birlikte hizmet veriyorlar.

Sistemin kurucularından Dylan Lenz, iyi ya da kötü kredinin aslında kiracının kalitesi üzerinde etkili olmadığını belirterek daha önemli değişkenlere yöneldiklerini söylüyor ve şunları ekliyor:

 Makine öğrenimi ve yapay zeka, ürünlerimizin çekirdeğini oluşturuyor. Çünkü diğer seçenekler insan dokunuşunun kusurlu olduğunu bizlere gösteriyor. Bizim sistemimiz, kiracıların sosyal medya faaliyetleri, kredi geçmişi, kiracı geçmişi ve Google geçmişi gibi kiracı hakkında 500’den fazla veri noktasını baz alıyor. İleride geç ödeme veya hiç ödeyememe gibi durumları olabilecek kişileri önceden tahmin etmemiz bu şekilde çok kolaylaşıyor. Makro ekonomik olaylar, kişiler arası çatışmalar, finansa durumlar ve iş tipi de irdelenen noktalar arasında yer alıyor.

Naborly’nin ortaya çıkarılmasının hikâyesi ise yaşanmış bir deneyime dayanıyor. Toplamda 22 bin dolarlık bir ödenmemiş kira borcu nedeniyle büyük bir zarara maruz kalan Lenz’in yaşadığı bu kötü deneyim, onları bu konuda faydalı olacak bir girişim yapmaya itti. Olup bitenleri bir de kendi sözlerinden okuyalım:

 Kiracılar, borç meselesi nedeniyle beni evimde ve iş yerimde tehdit ettiler. Bu olaydan sonra fark ettim ki ev sahiplerinin yüksek risk taşıyan kiracıların kimliklerini ve kişiliklerini belirleyebilmesini sağlayacak bir araç maalesef ki yok.


TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiralamalarda Verilen Depozito Geri Alınabilir Mi?

Gayrimenkul kiralarken, oluşabilecek beklenmedik durumlarda, tarafların karşılıklı zarar tazmini için belirlenen bir bedeldir. Kiralayanın, kiracısından talep ettiği depozito bedeli Borçlar Kanunu’nda çeşitli sınırlamalara tabidir. Bu nedenle, kiralayanın, fahiş rakamlarda depozito bedeli belirlemesi mümkün değildir. Kiranın bir ya da iki katı kadar depozito talep edilmesi, özellikle evin iç detayları ve demirbaşlarının durumuna göre maksimum üç katına kadar depozito talep edilebilmektedir.

Kiralayan ve kiracının karşılıklı olarak çıkarlarını korumak üzere, depozito bedelinin değerini kaybetmemesi için döviz cinsinde belirlenmesi sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Depozito bedelinin, ödeme ve geri ödeme biçimlerinin kira kontratında yer almasının, ileride doğabilecek sorunlarda son derece belirleyici bir detay olduğunu hatırlatarak; depozitonun nasıl geri alındığına dair adımları açıklayalım.

Depozito nasıl ödenmeli?

Depozito bedeli, kiracı ve kiralayanın onayı olmadan  çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu vadeli hesap, ancak her iki tarafın onayı olduğu takdirde bozularak, taraflardan birine verilir.

Kira kontratının sona ermesi halinde, evde herhangi bir maddi zarar meydana gelmediyse depozito bedeli eksiksiz iade edilir. Kontratın sonra ermesinden itibaren 3 ay içinde, ev sahibi, kiracıya karşı bir dava açtığı, icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirip tedbir koydurmadığı takdirde; banka kiracının isteği üzerine depozitoyu geri ödemekle yükümlüdür. Mülkte çeşitli sorunlar oluşması durumunda, zararın bedeli oranında depozitodan düşülür.

Hangi durumlarda depozito geri alınmaz?

Kira kontratı sona ererken, kiracı; son ay kira bedelini ödemeyerek, depozitoya sayılmasını isteyebilir. Bu durumda, depozitonun geri ödemesi yapılmayarak, son kira yerine sayılabilir. Apartman aidatı, ödenmemiş fatura vb. kiracıya ait ödemelerin yapılmaması halinde; bu miktar depozitodan düşülür ya da depozitonun tamamı bu ödemeleri yapmak üzere kullanılabilir.

Evde herhangi bir demirbaşta ya da evin kendisinde oluşan hasarın tespiti yapılarak, depozitodan bu oran düşülebilir ya da depozitonun tamamı bu zararı karşılamak üzere kullanılabilir. Evin kullanımına bağlı oluşan yıpranma payı ise depozitoya yansıtılmaz. Ancak, eğer kiracı eve girerken yeni boya badana yapılmış ise, kiralayan da kontrat süresinin bitiminde evden çıkarken; evi aynı biçimde, boya badanası yapılmış olarak teslim almayı talep edebilir.

Bu noktada, kiracı ister boyayı yaptırıp çıkmayı isterse depozitodan boya badana bedelinin düşülmesini talep edebilir.Evi temiz kullanan, kira ve fatura ödemelerinde borcu bulunmayan kiracı; depozito ödemesini geri alamadığı takdirde hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilir.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkartabilir Mi?

Kiracılı bir ev satın aldığınızda, kiracının önceki ev sahibiyle yaptığı kira kontratını da kabul etmiş olursunuz. Bu noktada, öncesinde kiracı ile anlaşmanın yollarını aramak en faydalı çözümdür. Zira, yasalar da kiracıyı koruma taraftarı olduğu için, çözüm süresi uzayacaktır.

Kiracının kontratını ve tapuda şerh olup olmadığını kontrol ederek, kontrat süresinin dışına çıkıp daha kısa sürede evi boşaltmak üzere kiracı ile anlaşabilirsiniz. Ancak, bu anlaşmayı mutlaka yasal bir zemine taşıyarak, kiracı ile noter tasdikli bir taahhütname imzalamalısınız.

Evin tapusunu aldıktan sonraki kritik süreyi atlamayın

Satın almaya karar verdiğiniz evin kiracısı ile bu tür bir anlaşma zemini bulamadığınız takdirde, kira kontratında geçerli olan tüm maddeler işlemeye devam ediyor. Bu durumda izlenecek yol ise; kiracıya evi 6 ay içinde boşaltması için taahhütname göndererek, süreci başlatmak. Bu işlem için de evin tapusunu aldığınız andan itibaren 1 ay süreniz var.

Bu bir aylık süre zarfında, noterden çekilmiş bir ihtarname ile süreci başlatarak; kiracının 6 aylık tahliye sürecini başlatabilirsiniz. Ancak, tapuyu aldıktan sonraki bu bir aylık süreyi kaçırırsanız; evin tahliye edilmesini talep etme hakkınızı da kaçırmış olursunuz.

Eğer kiracılı bir ev satın aldıysanız ve niyetiniz bu evde hemen yaşamaya başlamak ise, yasal çerçevede bir anlaşmaya gitmek ya da evin tapusunu aldıktan sonra 7 aylık bir süreçte sorunu çözmek mümkün. Ancak, hemen yaşamaya başlama niyetinizi ertelemek durumunda kalabilirsiniz.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarma imkanı var mı?

Satın almayı düşündüğünüz evin kira kontratında, evin satılması halinde nasıl davranılacağına dair özel bir madde yok ise, ev sahibinin kiracıyı; ev satılır satılmaz ya da satma kararı aldığı an itibarıyla evden çıkarması mümkün değildir.  Ev sahibinin, kiracıyı evden çıkarabileceği durumlar ise şöyle:

 • Kiracının aynı yıl içinde iki kere kirasını geciktirmesi halinde noterden ihtarname çekerek, dava açabilir. İhtarname çekilmediği takdirde, kira kontratının bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde doğrudan dava açılabilir.

 • Kiracının veya eşinin, aynı belediye sınırları içinde başka bir konutu varsa; ihtarnameye ihtiyaç duyulmaksızın tahliye davası açılabilir.

 • Ev sahibinin, kendisinin, alt ve üst soyunun, 1. derece yakınlarının yaşaması için bu eve ihtiyacı olduğunu ispatlaması halinde, kiracıya yazılı bildirim yapılarak, tahliye davası açılabilir.

 • Kiracı ve ev sahibi arasında, noterden tasdikli bir taahhüt varsa ve kiracı, evi buna uygun olarak boşaltmadıysa; ev sahibi 1 ay içinde icra dairesine başvurarak tahliye davası açabilir.

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kira Almasanız da Vergi Ödeyebilirsiniz!

images

3.900 liralık konut kira geliri istisnasından kimler yararlanamaz? 


2017 kira gelirine ilişkin beyannamesini; 26 Mart 2018’e kadar vermeyip sonradan (denetim sonucu) vergisini ödeyecekler yararlanamıyor. Maliye’nin radarına takılanlar hem vergisini cezalı ödeyecek, hem de vergi hesabında 3.900 liralık istisnayı düşemeyecekler (GVK. Md. 21).

3.900 liralık istisna konut kira gelirleri için düzenlendiğinden, işyeri kira geliri olanlar istisnadan yararlanamıyor. Aynı dönemde hem işyeri, hem de konut kirası elde edenler, konut kira vergisinin hesabında 3.900 lirayı gelirinden düşebiliyor.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan, esnaf, tüccar, doktor, avukat vb. kişiler de istisnadan yararlanamıyor.

Ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının tutarı yıllık 2017 kira geliri için 110 bin lirayı aşanlar da istisnadan yararlanamıyor.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak, 3.900 liralık istisnadan ayrı ayrı yararlanabilecek.

Bir kişinin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise 3.900 liralık istisna yalnızca bir kez uygulanacak.

Kiracının ödemediği kiralar beyan edilecek mi?

Ev sahiplerinin (veya işyeri sahiplerinin) kiracılarından tahsil edemedikleri kiralar varsa, alınamayan bu kiralar beyannameye de dahil edilmeyecek, vergisi de ödenmeyecek (GVK Md. 72) 2017’de peşin tahsil edilen gelecek yıla ait (2018) kira geliri varsa, ertesi yıl (2019) Mart’ta beyan edilecek.

Eğer 2017’de önceki yıla ait (2016) kira bedeli gecikmeli olarak kiracıdan tahsil edilmişse, 26 Mart 2018’e kadar verilecek beyannameye 2016 kira geliri de dahil edilip vergisi ödenecek.

Kira bedeli dolar ödeniyorsa hangi kurdan hesaplanacak?

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gelir beyannameye aktarılır (GVK Md. 72).

Akrabalarımdan kira almıyorum, vergisini ödeyecek miyim?

Amca, dayı, teyze, hala, kuzen, yeğen, kayın valide fark etmiyor… Kira alınmasa da yakınlara tahsis edilen konutlar için vergi hesaplanması gerekiyor.

Kira alınmamışsa vergisi nasıl hesaplanacak?” denilecektir. Emsal kira bedeli (emlak vergi değerinin yüzde 5’i) üzerinden vergi ödenecek.

Kızımdan kira almıyorum vergisi var mı?

Anne, baba, çocuk, torun veya kardeşin kira ödemeksizin oturduğu konut için, konut sahibi vergi ödemiyor. Aynı kişiye (yakınına) ikinci bir konutta tahsis edilmiş ise bu avantaj kalmıyor, emsal kira bedeli üzerinden ev sahibi (ikinci konut için kira almasa da) vergisini ödüyor (GVK Md. 73).

Konutların mal sahiplerinin, usul-füru (üstsoy-altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli esası uygulanmıyor İşyerini; aynı kişilere (Anne, baba, çocuk veya kardeşe) tahsis eden için bedelsiz kullanım da olsa vergi var.

Kentsel dönüşüm kapsamında aldığım kira yardımları beyan edilecek mi?

Oturduğu binasını kentsel dönüşüm kapsamında müteahhide verenler, anlaşmaya göre müteahhitten kira yardımı da, ilaveten taşınma yardımı da alabiliyorlar.

Müteahhitten tahsil edilen bu kapsamdaki gelirler; kira geliri niteliğinde değil, yardım niteliğinde. Ayrıca binanın kullanımı karşılığı bir ödeme de söz konusu değil. Dolayısıyla kiralama karşılığı olarak gelir elde edilmediğinden beyanname verme-vergi ödeme yükümlüğü de söz konusu olmuyor.

Gurbetçiler beyanname vermek zorunda mı?

Gurbetçilerimiz için de konut kira gelirleri (2017 için) yıllık 3.900 lirayı aştığında vergi var, işyeri kirasında ise tutarı ne kadar olursa olsun vergi yok.

Stopaja tabi işyeri kirası elde eden gurbetçilerimiz beyanname de vermeyecekler.

Çocuğumun özel okul faturası vergiyi azaltıyor mu?

Kira gelirinden dolayı beyanname verecek mükellefler gelirlerinden (2017 yılı gelirleri için) 3.900 TL istisnayı ve gerçek/götürü gideri düştükten sonra vergiyi hesaplarken küçük çocuklarının eğitim masraflarını da indirebilirler. Dolayısıyla özel okul faturaları vergiyi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ancak bu özel okul faturası her durumda beyan edilen kira gelirinin yüzde 10’nu aşamıyor.

Eğitim masraflarının dışında; sağlık masrafları, özel sigorta masrafları, bağış ve yardımların beyannamede indirim olarak yer alabileceği (dolayısıyla ödenecek vergiyi azaltabileceği) hususu Gelir Vergisi Yasası’nın 89. maddesinde (en fazla yararlanılabilecek oranlar belirtilerek) yer almaktadır.

Şahıs sigorta primleri; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50’si ile, ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100’ünden oluşmakta. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2017 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 21.330 lira.)

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ise vergi hesabında dikkate alınamıyor.

Sağlık masrafları vergiyi azaltır mı?

Sağlık harcamaları da (Türkiye’de yapılmış olmalı) eğitim masrafları gibi (gelirin yüzde 10’nu aşmayacak şekilde) vergiyi azaltıcı etkiye sahiptir. Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır (GVK 89/2).

Kaç yaşına kadar çocuğumun masraflarını beyannamemde düşebilirim?

18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların eğitim ve sağlık harcamaları belgelendirilmek kaydıyla vergi hesabında düşülebilir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

Beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Eş tabiriyse, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. (Gelir Vergisi Sirküleri/85).

Kira bankadan ödenmezse cezası nedir?

Maliye, 2008’de ‘tüm işyeri kiralarının’ ve ‘500 TL üstü konut kiralarının’ bankadan veya PTT’den ödenmesini zorunlu kıldı (268 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu kurala uymayanlara kira bedelinin yüzde 5’i kadar (her bir işlem için) ceza öngörülmekte (ceza, özel usulsüzlük cezasından düşük olamıyor).

1 Temmuz 2017’den itibaren; haftalık, günlük veya benzeri şekilde ‘kısa süreli konut kiralamalarında da’ tutara bakılmaksızın ödemelerin bankadan veya PTT’den yapılması zorunluluğu geldi.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Ev veya iş yeri gibi bir mülk kiralanacağı zaman kiracı ile mülk sahibi arasında yazılı bir anlaşma yapılması gerekiyor. Kiralama sürecinin ve koşullarının anlatıldığı bu anlaşmayı kira sözleşmesi veya kira kontratı olarak adlandırıyoruz.

Neden Kira Kontratı Yapmalıyız?

Mülk sahibi ile kiracı arasında yapılacak olan kira kontratı büyük önem taşır. İmzalanan kontrat ile her iki tarafın da hakları yasal olarak güvence altına alınır. Ayrıca iki taraf arasında gelecek dönemde yaşanacak anlaşmazlıkların önüne de kira kontratı ile geçilebilir.

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan kira kontratı 3 bölümden oluşur.

 • Kiralama ile ilgili bilgiler

Bu bölümde karşımıza kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli çıkar. Bu bölümün kesinlikle eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.

 • Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşlar

Kiraladığınız mülk ile belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Bunlar arasında kombi, elektrik ve su sayaçları yer alır. Kiraladığınız mülkün aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları da bu bölüme yazılır.

 • Genel koşullar

Bu bölüme ilk iki bölüm dışındaki tüm bilgiler maddeler halinde yazılır. Mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi bilgiler genel koşullar arasına yazılabilir. Kontratı ikişer nüsha olarak doldurmanız gerekiyor. Nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalmalıdır.

Kira Kontratı Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Kira kontratı imzalamadan önce karşınızdaki kişinin mülk sahibi olup olmadığından emin olun. Eğer karşınızdaki kişi mülk sahibi değilse noter aracılığı ile verilmiş bir vekaleti olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

 • Kira kontratında yazan adres ile kiralayacağınız mülkün adresinin aynı olduğundan emin olun.

 • Gelecek dönemlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına kira başlangıç dönemini ve kira artış dönemini kesin olarak belirlemekte fayda var.

 • Kira kontratında hem kiralayan kişinin hem de mülk sahibinin T.C. kimlik numarası yer almalıdır.

 • Eğer bir kefiliniz varsa kira kontratını kefiller huzurunda imzalamalısınız. Kira kontratının her sayfasında her iki tarafın da imzası yer almalıdır.

 • Kira kontratına, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve paranın ne şekilde yatırılacağını detaylı bir şekilde yazın. Kira bedeli havale veya EFT olarak gönderilecekse “2018 Yılı Ocak Ayı Kira Bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

 • Kira kontratında depozitonun ne için verildiği ve hangi şartlarda iade edileceği kesin bir dille belirtilmelidir.

Kira Kontratı Örneği;


static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Kiracılı Mülk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Beğendiğimiz bir mülkü satın almadan önce içinde kiracı olup olmadığından kesin olarak haberdar olmamız gerekiyor. Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler olsa da yine de satın aldığımız evin içinde bir kiracı olması hesaba katmadığımız sorunlar ile karşılaşmamıza neden olabilir.

İçinde kiracı bulunan bir mülkü satın aldığımızda kiracının önceki mal sahibi ile yaptığı sözleşmeyi de doğrudan kabul etmiş oluruz. Kiracıyı evden/işyerinden çıkarmakla ilgili yapabileceğimiz birkaç adım olsa da bunlar pek de başarıya ulaşabilecek adımlar değil. Üstelik böyle bir durumda yasalar da kiracıyı koruma taraftarı.

İçinde kiracı bulunan bir mülkü satın almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı yasal süreçler mevcut. Günümüzde her kiracının bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesinde ise kiracının oturduğu ev/işyeri ile ilgili hakları yazıyor. İçinde kiracı bulunan bir mülkün satın aldıktan sonra kiracıya evden/işyerinden ayrılması için bir ihtarname gönderebilirsiniz. Ancak kiracının evden/işyerinden çıkması için ona tanınan yasal süre 6 ay olacaktır. Ayrıca bu ihtarnameyi gönderebilmek için evin tapusunu aldıktan sonra yalnızca bir aya sahipsiniz.

Kiracıya mülkü boşaltması için ihtarname gönderme süremiz, tapuyu aldıktan sonra yalnızca bir ay. Bu bir ay içinde noter ile ihtarname gönderebilirsiniz. Bu durumda evden/işyerinden ayrılması için kiracının karşısına 6 aylık bir süre zarfı çıkıyor. Kiracı kendisine tanınan 6 aylık süreçte evden/işyerinden ayrılmayı kabul etmezse tahliye davası açma hakkına sahip oluyorsunuz. Ancak tapuyu aldıktan sonra bir aylık süreçte ihtarname göndermezseniz kiracının eski kira sözleşmesini kabul etmiş oluyorsunuz.

Mevcut yasalar genellikle kiracıyı korumak üzerine kuruludur. Mal sahibi geçerli bir nedeni olmadığı sürece sizi evden dışarı atamaz. Mülk kiralama sürecinde yaptığınız sözleşme sizin haklarınızı korumaya yöneliktir. Dolayısıyla kira sözleşmesi yapmayı asla ihmal etmeyin ve sözleşme maddelerini iyice okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Ev sahibinin kira sözleşmesini feshedebileceği bazı durumlar bulunuyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Kiracının kirayı zamanında ödememesi

 2. Ev sahibinin veya birinci derecede yakınlarının konut ihtiyacının ortaya çıkması

 3. Evin, kiracı dışında biri tarafından satın alınması

 4. Kiracının sözleşmeye uymayan davranışlarda bulunması

Kiraladığınız ev veya iş yerinizi devredebilmek için mülk sahibiyle kira sözleşmesi yaparken bu maddeyi sözleşmeye eklemeniz gerekiyor. Standart kira sözleşmelerinin hiçbirinde böyle bir madde yer almaz. Devir hakkına sahip olabilmek için bunu kira sözleşmesinde belirtmeli ve mal sahibinin onayını almalısınız.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiracıların Yasal Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesi imzalarken haklarınızı bilin…

Ev sahiplerinin hakları olduğu gibi kiracılarında yasal hakları vardır. Ev sahiplerinin ve kiracıların, kira kontratı yaparken haklarını bilmesi, çıkabilecek sorunları engeller. Kiracı ile ev sahibi arasında önce kira sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede belirtilen hükümlere her iki tarafında uyması gerekir. Sözleşmede belirlenen hükümlere uyulmadığı takdirde, hem kiracının hem de ev sahibinin sahip olduğu haklar doğrultusunda dava açılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, kiracılıkla ilgili hususlar kiracıyı koruyan nitelikte. Her kiracının ve ev sahibinin, kiracı hakları konusunda bilgi edinmeleri, haklarını bilmeleri ev sahibi ile kiracının ticari ilişkisinin yolunda gitmesi için oldukça önemlidir.

Kiracıların yasal hakları nelerdir?

İşte kiracıların kira sözleşmesi imzalarken bilmesi gereken yasal hakları…

Kiracı, ev sahibinden, evi kiralamadan önce eğer varsa evdeki kusurların uygun bir sürede giderilmesini talep edebilir. Belirlenen sürede, ev sahibi eksikleri gidermezse kiracı, masrafı giderip, ev sahibine ödeyeceği kiradan düşebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Kiracı, kiraya verenden konutla ilgili kusurların giderilmesini veya kira bedelinden evdeki kusurla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.

Evin demirbaş niteliği taşıyan kısımlarıyla ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılamalıdır. Kiracı eğer kendi zevkleri için değişiklik yapmak isterse, yapacağı masraftan kendi sorumludur.

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak şartıyla ve sözleşmede aksine hüküm bulunmaması koşuluyla, kiralanan konutu, tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir ya da kullanım hakkını başkasına devredebilir.

Ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Ayrıca kontrat süresi bitimine 1 ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine dönüşür.

Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamadığında ve evin sorunları olduğunda, kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.

Kiracının apartman yönetiminde fazla sorumluluğu yoktur. Kiracı, apartman yöneticisi olmak isterse, ev sahibinden vekaletname alması gerekir.

Kiracı, evden çıkarken söz konusu konuta zarar vermediği, evi aldığı gibi bıraktığı sürece depozitosunu alma hakkı vardır.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiracıların Taşındıkları Evle İlgili Bilmesi Gerekenler Nedir?

Kiracılar kapı kilidini değiştirmeli mi? Ev sahibiyle nasıl iyi iletişim kurulur? İşte kiracıların bilmesi gerekenler…

İstediğiniz kiralık evi buldunuz, kontratı imzaladınız ve taşındınız. Ancak bundan sonraki süreçte de düşünmeniz gereken bir çok şey var. Mesela kapının kilidini değiştirmeli misiniz? Ev sahibinizle nasıl iletişim kurmalısınız? Komşularınızla nasıl tanışmalısınız? Kiracıların hakları nelerdir? İşte yeni taşındığınız kiralık ev ile ilgili bilmeniz gerekenler…

1. Kapı kilidini değiştirmeli misiniz?

Anahtarlarınızın bir kopyasının önceki kiracıda olması düşüncesi sizi tedirgin edebilir. Ancak kiracı olarak, kilitleri değiştirme izniniz var mı? Bu aşamada ev sahibine danışmanız en doğrusu olacaktır. Eğer ev sahibi buna izin vermezse ve tedirginliğiniz devam ediyorsa belki de başka bir daire aramalısınız. Çünkü evinizde güven içinde hissetmeniz önemli bir husustur. Eğer kilitleri değiştirmenize izin verilirse, bununla ilgili süreçleri ev sahibinizle konuşmalısınız.

2. Apartmandaki işlerin nasıl ilerlediğini öğrendiniz mi?

Yeni kiralık evinizde işlerin nasıl ilerlediğinizi öğrenmelisiniz. Mesela apartmanda çöpler saat kaçta çıkartılıyor? Çöpler için plastik / cam gibi ayrımlar var mı? Park yerinde her daireye yer ayarlanmış mı? Aydınlatma, tesisat gibi sorunlarda kime danışmalısınız? Apartman yöneticisinin ne gibi görevleri bulunuyor? Bu tarz soruların cevaplarını öğrenerek, işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

3. Kiracı olarak hakkınız neler?

Kiracı olarak ne tür haklarınızın olduğunu öğrenmelisiniz. Mesela evde sizden kaynaklanmayan tadilat ücretini ev sahibi mi ödemeli? Ya da kiradan mı düşmeli? Kontrat süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? gibi soruların cevapları için “Kiracıların yasal hakları nelerdir?” haberini okuyabilirsiniz.

4. Komşularınızla nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Bir apartman binası arkadaşlıklar kurmak için harika fırsatlar sunar. Burada kuracağınız arkadaşlıklar yaşadığınız evi ve çevreyi daha çok sevmenizi de sağlayacaktır. Apartmanınızda düzenlenen toplantı ya da etkinliklerle ilgili apartman yöneticinizden bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra koridor ya da asansör gibi yerlerde karşılaştığınızı kişilere “Merhaba” demeyi unutmayın!

5. Ev sahibinizle iyi ilişkiler kurmak için nelere dikkat etmelisiniz?

Ev sahibinizle iyi ilişkiler kurmak her zaman sizin yararınızadır. Ev sahibinizi sadece sorunlar için aramayın, evdeki iyi olan ve beğendiğiniz gelişmeler için de kendisine teşekkür edin. Kirada olduğunuz eve kendi eviniz gibi bakın. Evle ilgili tüm gelişmelerden ev sahibinizi bilgilendirin. Ev sahipleri, genellikle büyük sorunlardan önce küçük problemleri duymaktan memnuniyet duyarlar.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

%d blogcu bunu beğendi: