İşyeri Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Genellikle uzun süreliğine kiralanması planlandığı için iş yeri kiralama kararının özenle verilmesinde fayda vardır. İş yeri kiralarken birkaç noktaya dikkat edilerek isabetli bir karar verilebilir. İşte iş yeri kiralarken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Tapu bilgileriyle kiralanan yerin bilgilerinin eşleşmesi, sözleşmeyi imzalayan kişinin tapuda gözüken kişiyle aynı olduğunun/yetkili olduğunun tespit edilmesi önemlidir.
 • Kiralanan işyerinin net m2’si ölçülüp, sözleşmeye işlenmesinde fayda vardır.
 • Kira bedelinin net ve brüt olarak belirlenmesinde fayda olup, (eğer ödenecekse) KDV’nin de hesaba katılması yerinde olacaktır.
 • Kira ödeme zamanı net şekilde belli olmalı ve paranın yatırılacağı banka hesap bilgileri sözleşmeye eklenmelidir. Zaten işyeri kiralarında kiranın banka veya PTT üzerinden ödenmesi zorunludur.
 • Sözleşmeyle kararlaştırılacak kira artış oranının ÜFE oranında fazla olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
 • Damga vergisiçevre temizlik vergisi, tapu siciline şerh masrafları gibi gider kalemlerini kimin ödeyeceği hususunda mevzuattan farklı bir yöntem izlenecekse sözleşmede bu hususa da değinilmelidir.
 • Aidat ve sair giderleri kimin hangi miktarda ödeyeceği hususu kararlaştırılmalıdır. Ayrıca özellikle aidat borcunun neleri kapsadığı, mevzuat kapsamında kimin hangi borçlardan sorumlu olduğuna dair önceden bilgi sahibi olunmasında fayda vardır.
 • Eğer kiracı ödemelerini aksatmazsa kira sözleşmesi kendiliğinden uzayacak olup kiracı, sözleşme üzerindeki süre ile bağlı değildir. Bu sebeple 10 yıllık uzama süresi boyunca kiraya verenlerin kiracıyı serbest şekilde çıkaramayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kefalet alınacaksa kefilin el yazısıyla alınması gerektiği, süre ve miktar ile kararlaştırılması gerektiği ve kefaletin damga vergisini ciddi oranda artıracağı gibi hususlara dikkat edilmelidir. 
 • Kiracının kiralanan gayrimenkulü alt kiraya verip veremeyeceği, kiraya verenin bunu engelleme hakkının olup olamayacağı gibi hususlar üzerinde uzlaşılmalıdır.
 • Eğer arzu ediliyorsa kira sözleşmesinin devrine ilişkin (hava parası vb hususlarda) tarafların isteklerine göre özel hükümler eklenebilecektir.
 • Kiracının tadilat yapıp yapamayacağı üzerinde anlaşılmalı, tadilatın kapsamı belirtilmeli, kira ilişkisi (gerek doğal yollardan gerekse de erken fesih ile) sona erdiğinde tadilatla elde edilen değerin kime kalacağı belirlenmelidir.
 • Eğer kira sözleşmesi tapuya şerh edilmek isteniyorsa bu hususun da sözleşmeye eklenmesinde fayda olacaktır.
 • Taşınmazın nasıl teslim alındığı (mümkünse fotoğraflarla) ve nasıl teslim edileceği sözleşmeye eklenmelidir.
 • Ayrıca tarafların özel durumları varsa (örneğin hala bir kiracı varsa ve kiracı tahliye edecekse) bunların da sözleşmeye işlenmesi yararlı olacaktır.
 • Kira sözleşmesinin imzalandığı gün tahliye taahhüdü alınamayacaktır
 • Kiracının erken feshetmek istemesi durumunda ne kadar süre önce bunu hangi yollarla mal sahibine bildirmesi gerektiğinin kararlaştırılması da özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.
 • Kira sözleşmesinin hukuka aykırı şekilde erken feshedilmesi halinde kiracının bir cezai şart ödeyeceği kararlaştırılabilecektir. Ancak bu cezai şart, tüm kiraların muaccel hale geleceği şeklinde olamayacaktır. 
 • Kira sözleşmesinin çift nüsha olması, tahakkuk edecek damga vergisini ikiye katlayacaktır. Bu sebeple özellikle yüksek meblağlı sözleşmelerde bu hususa dikkat etmek tercih edilebilir.
 • Kira sözleşmesini noterlik vasıtasıyla yapmak da ileride ortaya çıkabilecek “sahte sözleşme” iddialarını def etmek ve özellikle tahliye aşamasında zaman kazandırmak için kullanılabilecek yollardandır.
 • İmzaları yetkili kişilerin imzalayıp imzalamadığına ve hatta imzaların gerçekliğine dikkat edilmeli, gerekirse imza sirküleri / imza beyannamesi ile kontrol edilmelidir.
 • Kira sözleşmesinin süresi sona ermiş olmasına rağmen saklanmasında fayda olacaktır.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

İşyeri Kiralamalarında KDV Nedir?

Kirada KDV Hangi durumlarda ödenir?

Gayrimenkul kiralarında genel olarak brüt kiranın %18’i oranında belirlenmiş olan KDV; yalnızca iktisadi işletmelerin kiraya veren olduğu durumlarda ödenir. Bu kapsamda şirketler de birer iktisadi işletme olarak değerlendirildiği için, şirketlerin kiraya veren olduğu durumlarda KDV mükellefiyeti başlayacaktır. Ancak bir dernekten yahut gerçek kişiden işyeri kiralansa dahi KDV borcu doğmamaktadır.

Bir gayrimenkul kiralanacaksa, hesaba katılması gereken unsurlardan bir tanesi de vergiler olup bunlar arasında yer alan KDV, gelir vergisiyle birlikte en ciddi kalemlerden biri olarak başı çekmektedir. Gerek kiracı gerekse de kiraya veren için bu hususun gözden kaçması, ileride daha büyük problemlere yol açabilmektedir. Bu kapsamda her iki tarafın da detaylı bilgiye sahip olması, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek ve zarara uğramayı engellemek adına önem arz etmektedir.

Her ne kadar gayrimenkul kiralarında KDV, birçok durumda %18 olsa da; istisnalar görülebilmektedir. Örneğin yurt dışındaki taşınmazlardan elde edilen gelir KDV’ye tabi olmadığı gibi kiraya verenin belediye, üniversite, mesleki kuruluşlar gibi iktisadi teşekkül olmayan kurumlar olduğu durumlarda da KDV tahakkuk etmez. Ayrıca finansal kiralama ile kiralanmış gayrimenkullerde çeşitli indirimler söz konusu olabilmektedir.

Ancak ücretsiz olarak kiraya verilmiş olan gayrimenkullerden de emsal bedel oranında kiraya verilmişçesine KDV alınacağı ve eğer bu emsal bedel tespit edilmemişse o taşınmazın emlak vergisi bedelinin %5’i oranında yıllık kiraya verilmişçesine KDV tahakkuk edeceği gözden kaçırılmamalıdır.

Dolayısıyla örneğin bir şirket sahibi kişi, şirketine ait bir konutunu, kullanması için kardeşine tahsis etse dahi, o konut için bölgedeki emsal konutlar ne kadarlık bir meblağa kiraya veriliyorsa, o meblağda kiraya verilmişçesine KDV ödenmelidir. Ancak eğer bir emsal değer hesaplanmamışsa; emlak vergisi için baz alınan değer ne kadarsa (Örneğin 1.200.000 TL) o değerin %5’i (60.000 TL) yıllık kira bedeli olarak anlaşılmışçasına KDV tahakkuk edecektir.

Kirada KDV’yi Ödemek Kimin Yükümlülüğünde?

Temel kural olarak KDV’yi ödeme yükümlüsü kiraya verendir. Bu kapsamda kiraya veren, hem kira bedelini hem de KDV’yi kiracısından tahsil edip beyannamesini o doğrultuda vermelidir. Burada sorun, kiracı ile kiraya veren arasında anlaşılan bedele KDV’nin dahil olup olmadığı üzerinde doğabilmektedir. Eğer kira kontratında KDV’ye ilişkin herhangi bir beyan bulunmuyor, tutarın net olduğu belirtilmiyorsa kontrattaki tutara KDV’nin de dahil olduğu kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, örneğin bir işyerinin kira bedeli için aylık 5900 TL üzerine anlaşıldığı ve sözleşmede bu konuya ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı durumlarda, taraflar, bu meblağa KDV’nin dahil olup olmadığı konusunda ihtilaf yaşayabilirler. Bu noktada ilave bir hüküm yazmadığından ötürü, bu meblağa KDV’nin de dahil olduğunu, kiranın 5900 TL olarak ödenmesi gerektiğini, kiraya verenin bu tutarın 900 TL’sini (%18) KDV olarak sayması gerektiğini kabul etmek gerekir.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

İşyeri Kira Stopajı Nedir?

Stopaj Nedir?

İşyerini kiraya veren; gerekli şartları sağlıyorsa gelir vergisi ödemekle mükellef olsa da, devletin (örnek gerçek kişi) işyeri sahiplerini teker teker tespit etmesi, ihtarda bulunması, tahsil etmesi gibi prosedürler zorlayıcıdır. Bu sebeple kamu otoritesi, mal sahibinin ödemekle mükellef olduğu gelir vergisini hali hazırda vergi mükellefi olan işletme sahibi kiracılardan %20 oranında stopaj olarak peşinen tahsil ederek bu zorluğun üstesinde gelmeyi arzulamaktadır.

Bu sistemde alınan stopaj brüt kiranın %20’si olsa da mal sahibinin o yıl ödemesi gereken gelir vergisi daha fazla veya daha az olabilir. Bu yüzden ödenen gelir vergisi ile stopaj yıl sonunda mahsup edilir.

Her ne kadar genel kural olarak, gelir elde eden kişinin vergi ödeme yükümlülüğü bulunsa da; işyeri kiralarında bu borç, mal sahibi adına kiracı tarafından yerine getirilebilmektedir. Bu bağlamda işyeri kiralarken kira stopajı çıkıp çıkmayacağı, bunun ne zaman ve hangi bedel üzerinden ödeneceği, ne zaman beyanname verileceği gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kimler Kira Stopajı Ödemekle Mükelleftir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki stopaj; gerçek kişi, dernek ve vakıflardan kiralanan işyerleri için söz konusudur. Bu bağlamda bir işyeri örneğin bir anonim şirketten kiralanmışsa, bu durumda kiracı stopaj değil KDV ödeyecektir. Ancak KDV bu yazının konusu olmadığından detaylı bilgi için “İşyeri Kiralamalarında KDV Nedir? başlıklı yazımı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca kiralanan yerin işyeri olarak kullanılacak olması da stopaj uygulamasının olup olmadığını belirlemek adına kritik bir konumdadır. Bu kapsamda ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi teşekkülleri, ticaret ve serbest meslek erbabı gibi kişi/kurumlar stopaj ödemekle mükelleftir. Ancak bu kişiler yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında kiraladıkları yerler için stopaj ödemekle mükellef olup örneğin bir avukat, ailesiyle oturmak için kiraladığı gayrimenkul için stopaj ödemez.

Hatırlatmak gerekir ki bir kiracı; eğer basit usulde vergilendirilen bir gelir vergisi mükellefi ise; kiraladığı işyeri için stopaj ödeme yükümlülüğü altında değildir.

Stopaj oranı brüt kiranın %20’sinet kiranın ise %25’idir.

Bu doğrultuda taraflar kirayı aylık net 1000 TL olarak kararlaştırmışlarsa 1000 TL işyeri sahibine, 250 TL ise stopaj olarak devlete ödenecektir. Ancak kira brüt üzerinden aylık 1000 TL olarak anlaşılmışsa bu durumda işyeri sahibine 800 TL, devlete ise 200 TL ödenecektir.

Sonuç olarak; işyeri kiralayacak olanlar, işyerini kimden kiralayacaklarına ve anlaşılan bedelin net mi brüt mü olduğuna dikkat etmelidirler. Zira net kiranın %25’i kadar olan kira stopajı, taraflar için ciddi bir maddi yük teşkil etmektedir. Eğer taraflar arasında anlaşılan bedelin net mi brüt mü olduğuna yönelik bir belirsizlik mevcutsa, meselenin o bölgedeki ticari teamüller uyarınca çözülmesi gerekmektedir.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kira Artışı Nedir?

Türk Borçlar Kanunu, mevcut kira sözleşmelerinde, kira ilişkisinin devri, kira sözleşmesinin kiracı tarafından kira süresi bitiminden önce haksız olarak feshedilmesi, sözleşmenin olağanüstü feshi, kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşme yapılması, kiracının depozito vermesi, kira bedelinin belirlenmesi, sözleşmede kiracı aleyhine düzenleme yapılmasının yasaklanması ve dava sebeplerinin sınırlandırılmasına dair düzenlemeler içermektedir.

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, konut ve çatılı işyeri kiralarının döviz ile kararlaştırılması yasaklanmıştır”

Kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ev sahiplerinin zam yapma hakkı bulunuyor. Ancak ev sahipleri istediği oranda zam yapamıyor. Tarafların kira dönemlerinde uygulanacak kira bedellerine ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeyecektir. Taraflar arasında yeni dönemde kira bedelinin artışına dair bir anlaşma olmaması halinde dahi yapılacak artış miktarı kanuni düzenleme uyarınca TÜFE’nin on iki aylık değişim oranını geçmeyecektir.

Kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, ilgili sözleşmede, taraflarca daha düşük oranda bir artış yapılması öngörülmüş ise, kira artışı belirlenen oran üzerinden yapılabilecektir.

“Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor”

İşyeri kira sözleşmelerinde alınacak güvence bedeline de (depozito) sınırlama getirilmiş olup, üç aylık kira bedelini aşamayacaktır. 01 Temmuz 2020 tarihinden önce alınmış depozito bedelleri ise geçerliliğini sürdürecektir.

“Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor”

İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020 yılında geçilecek. Tarih sonrasında işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE oranı ele alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde belirtilen hüküm ya da mülk sahibinin isteği dikkate alınacak.

Kira ilişkisinin devri halinde ise kiracı, kiralayanın yazılı rızasını almadıkça kira ilişkisini devredemeyecektir. Ancak burada önemli nokta, kiralayanın haklı bir sebep olmadıkça bu rızayı vermesinden kaçınamamasıdır. Gerçekten haklı bir sebep olmadıkça, mal sahibi, kiralananın devredilmesine rıza göstermek zorundadır. Kira sözleşmesini devreden kiracının, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralan kiracıyla birlikte sorumlu olacağını belirtmek gerekir.

Kira sözleşmesinin, süresi bitmeden evvel haksız sebeple kiracı tarafından feshedilmesi halinde kiraya veren, kiralanan yerin yeniden kiraya verilebileceği süreyi göz önüne alarak, kiracıdan belli bir tazminat talep edebilecektir. Genellikle üç aylık bir tazminata hükmedilmektedir.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Yeni Kısıtlama Döneminde Coronavirüs Kira Sözleşmelerini Nasıl Etkileyecek?

01 Mart-30 Haziran arasında kira bedeli ödeyemeyen işyerleri için tahliye edilemeyeceği ve sözleşme feshine gidilemeyeceği düzenlemesi getirilmişti. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 313. maddesine göre “Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür.”  Kira borcu bir para borcu olup kiracının kira bedelinin ödenmemesi veya kira borcunun imkansız hale gelmesi hukuken mümkün değildir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/11-90 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 27.06.2018 tarihli kararına göre mücbir sebep şudur: “Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Deprem, sel, yangın, SALGIN HASTALIK gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır.” 

Burada ilk konu mücbir sebep hali olan Covid 19/Corona virüs halinin işyeri veya konut sözleşmelerini doğrudan etkilemesi gerekliliğidir. Örneğin ekonomik durumu yerinde olan bu salgın nedeniyle işini kaybetmemiş, iş yerini kapatmamış bir şahsın konut kirasının mücbir sebep nedeniyle uyarlanmasını istemesinin mümkün olmadığını düşünülebilir. Yine mevcut salgın hastalık dönemi içerisinde iş yerini hiç kapatmamış hatta insanların evlerinde olmaları nedeniyle daha fazla ciro yapan bir lojistik firmasının işyeri kira sözleşmesini de uyarlanmasını talep edemeyecektir. Mücbir sebebin kira sözleşmesini ve kira sözleşmesinin taraflarını doğrudan etkilemesi gerekmektedir. 

Konut kiralamalarında; kiracı işten çıkarılmış veya ücretsiz izne çıkarılmış veya işletmesi kapatılmış veya kendisi işyerini kapatmış olmalıdır. 

İşyeri kira sözleşmelerinde; 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı yasanın Geçici 2. maddesiyle İŞYERİ kira sözleşmeleri için geçerli olmak üzere; 1 Mart 2020-30 Haziran 2020 tarihlerindeki iş yeri kira bedellerinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshine ve tahliyesine yol açamayacağı yasalaşmıştır. 

Burada önemle belirtilmesi gereken konu; bu döneme dair olan kira bedellerinin ödenmeyeceğine yönelik bir düzenleme olmayıp sözleşmenin feshini ve tahliyeyi engellemiş olmasıdır. 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

Yabancı Uyrukluların Konut Kiralamasında Elektrik Su Abonelikleri Nasıl Olmalı?

 

2019 Yılı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları Nelerdir_ (1).png

Yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının ev kiralamalarında ödemek zorunda oldukları elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri nasıl yapmaları gerekiyor. Mülk sahibi bu durumda nasıl bir tavır almalı ve abonelikler kimin üzerine olmalıdır. Mal sahibi ve yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının abonelik konusundaki sorumlulukları önemli. Faturanın mal sahibinin üzerine olması durumunda kullanılan elektrik, su gibi abonelikler sorun yaratıyor mu?

Yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının artması ile beraberinde kiralık ev kullanımı da arttı. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya gibi yabancıların yoğun olduğu büyükşehirlerde yabancı uyruklu vatandaşlar eğitim, iş gibi nedenlerden dolayı ev kiralaması yapıyorlar.Yabancıların ev kiralaması durumunda abonelikleri üzerine alabilme imkanı var mı? Böyle bir durumda mülk sahibi nasıl bir yol izlemeli?

Yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının ev kiralamaların genel olarak abonelikler mülk sahibinin üzerine kalıyor. Kiracı yabancı olduğundan mülk sahibi kendi adına olan faturaların ödemesini kiracıdan alarak kendisi ödüyor. Böyle bir durumda ödenmeyen faturaların tamamından mülk sahibi kendisi sorumlu olacaktır.

Yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının konut kiraladıklarında elektrik, su, doğalgaz gibi tüm abonelik işlemlerini kendi adına yapabilirler ancak yabancı oldukların bu işleri kendileri yapmakta zorlandıklarını düşündüklerinden yapmayı tercih etmemektedirler.

Aboneliklerin mülk sahibinin üzerinde olması, faturalar düzenli ödendiği takdirde hiçbir sorun yaratmıyor.Kiracının yabancı olması bu durumu değiştirmez kaçak kullanım durumu yaratmaz.

Elektrik aboneliğinin mülk sahibinin üzerinde olması durumunda kiracının yabancı veya Türk olması fark etmiyor. Önemli olan faturanın ödeniyor olması. Kiracı böyle bir durumda mülk sahibine yapmadığı fatura ödemelerinden dolayı mülk sahibi bu faturaları ödemekten imtina edemez. Sorumluluk kendisine ait olduğundan faturaları ödemek zorundadır. Abonelik sözleşmesi olan konutta kullanılan enerji usulsüz elektrik kullanımında değildir. Yasal kullanımdır, ceza söz konusu olmaz.

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

 

Şubat ve Temmuz Ayları Ev Kiralamak İçin En İdeal Aylar

images

Son 2 yılda Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin, Tüketici Fiyat Endeksi’nden daha hızlı artması kiracılara olumsuz yansıdı. Oranların kiracılar aleyhine açılması sebebiyle oturduğu evin aylık kirası 1000 TL olanlar, yılda toplam 1104 TL daha fazla ödemek durumunda kaldı. 

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki makasın son iki yıldır hızla açılması, kiracıları olumsuz etkiledi. Kira artışını mayıs ayında yapanlar, son 2 yılda TÜFE’nin 9.2 puan üzerinde artış yapmak zorunda kaldılar. 

Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede farklı bir hüküm belirlenmemişse, konut kiraları Yİ-ÜFE’ye göre artırılıyor. Kira artırımında, önceki ayda gerçekleşen bir yıllık Yİ-ÜFE artışı dikkate alınıyor. Önceki yıllarda Yİ-ÜFE artışı, genellikle TÜFE’nin altında kalıyordu. Son iki yıldır, toptan eşya fiyatlarını gösteren YİÜFE, TÜFE’den daha fazla artış gösteriyor. 

Son iki yılda mayıs ayı itibarıyla toplam TÜFE artışı yüzde 25.3 olarak kaydedildi. Makasın 9.2 puan açılması nedeniyle, kira artışını haziran ayında yapanlar, TÜFE’ye göre daha fazla kira ödeyecekler. Kirası bin lira olan vatandaş, aylık 92 liradan, yılda bin 104 lira daha fazla kira ödemek zorunda kalacak.

2018’DE YILLIK BAZDA TÜFE VE Yİ-ÜFE ARTIŞLARI (YÜZDE)

EN DÜŞÜK ORTALAMA ENFLASYON OCAK VE HAZİRANDA

2013’ten bu yana aylar itibarıyla ortalama yıllık enflasyon oranları (yüzde)

Ocak / 7.94
Şubat / 8.48
Mart / 8.70
Nisan / 9.18
Mayıs / 9.77
Haziran / 8.00
Temmuz / 8.22
Ağustos / 8.37
Eylül / 8.21
Ekim / 8.55
Kasım / 8.60
Aralık / 8.89

ŞUBAT VE TEMMUZ KİRALAMAK İÇİN EN İDEAL AYLAR

Kira artışlarından daha az etkilenmek için evin kiralandığı ay önem taşıyor. 2012 Temmuz’undan bu yana en düşük ortalama yıllık Yİ-ÜFE artışı yüzde 7.94 ile ocak ayında oldu. En yüksek artış ise yüzde 9.77 ile mayıs ayında oldu. Kira artışlarında bir önceki ay itibarıyla son bir yıllık enflasyon dikkate alındığı için, aylık bin liralık kirada şubat ayında kiralama yapan haziran ayına göre, 6 yıllık dönemde aylık 18.3 lira (yıllık 220 lira) daha az kira ödedi.

Ev tutmak için en uygun aylar şubat ve temmuz ayları olarak belirtiliyor. Dönemsel olarak ise temmuz-ekim ayları kiracılara avantaj sağladı. Bir önceki yıl enflasyonun çok düşük çıktığı aylarda, baz etkisi nedeniyle ertesi yılın aynı ayında enflasyon oranı daha yüksek oluyor.


TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…


Konut Ve İşyeri Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

indir


Artık günümüzde kira sözleşmeleri büyük önem kazanmış durumda. Pek çok işyeri ve konut sahipleri artık kiracılarına gayrimenkulü teslim etmeden önce kira sözleşmesi yaparak gayrimenkulleri teslim ediyor. Bizde bugünkü yazımızda kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt vereceğiz. Gelin şimdi hep birlikte kira sözleşmesi nasıl hazırlanmalı ve kira sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz sorusunu inceleyelim…

Konut veya işyeri gibi gayrimenkullerin kiralamalarında, kiracı ile kiraya veren arasında sözleşme yapılıyor. Sözleşme kapsamında kiracıya, kiraya verene, kiralama işleminde ve kiralanan gayrimenkule ilişkin hususlar sözleşmede yer alıyor.

Kira sözleşmesi, kira kanunu kapsamında şu şekilde ifade ediliyor: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Peki Kira Sözleşmesi Yazılı Mı Olmalı?

Kira sözleşmeleri sözlü veya yazılı olarak yapılabiliyor.  Ancak sözlü sözleşmenin başlangıç tarihini ispatlamak oldukça güç olduğundan, kira sözleşmelerini yazılı yapmak daha yararlı olarak biliniyor.

Taraflar kendi aralarında yapabilecekleri gibi, sözleşme imzalarını noterde tasdik ettirme imkanları bulunuyor. Dava açarken veya icra takibi yaparken kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yani gün, ay, yıl önem arz ediyor.  

Taraflardan birinin sözleşmeyi kaybetmesi halinde karşı taraf kendi söylediklerini daha kolay olarak, elindeki sözleşme ile kanıtlayabiliyor. 

Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilir Mi?

Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesi işlemine deniyor.

Bilindiği gibi kira sözleşmesi noterde yapılmış ve kiracıya şerh yetkisi verilmiş ise sadece kiracının başvurusu ile yapılabiliyor. Eğer kira sözleşmesi noterde yapılmamış ise ya da noterde yapılmış ancak tek taraflı şerh yetkisi kiracıya verilmemiş ise taşınmaz sahibinin başvurusu ve akit sırasında imza atması da gerekiyor.

Sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı ve sözleşmede süre belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden harç tahsil ediliyor.

Şimdi geldik en önemli soruya konut ve işyeri kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli…

Konut Ve İşyeri Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

1) Kira sözleşmesini imzalayan kimsenin mal sahibi mi değil mi sorusunun yanıtının bilinmesi gerekiyor. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu var mı araştırın. Bunun için tapu senedi örneğine ya da vekaletnameye bakabilirsiniz.  

2) Kira sözleşmesinde belirtilen adresin, kiralanan yer olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Kiralanan yerin farklı çıkması, birtakım sorunlara neden olabiliyor.

3) Kiraladığınız yerin geçmiş dönemden kalma borçlarının size ait olmadığını belirten bir hükmün kontratınızda yazması önemlidir. Bazı kiralanan yerlerde aidat, elektrik ve su gibi borçlar bulunabilir. 

4) Kira sözleşmesinde kira bedeli olarak belirtilen tutarın hangi dönemlerde hangi oranda artırılacağının açıkça belirtilmesi faydalı oluyor. Ayrıca kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında (1-5 arasında gibi) yatırılacağının yazılmasına önem gösterin. Havale ve EFT masraflarının kiracıya ait olduğunu unutmayın  Gün belirtilmeyip her ay peşin ödeneceği yazılıysa bu her ayın üçüncü günü sonuna kadar ödenmesi anlamına gelir. 

5) İşyerlerinde önemli olan ve kiranın net mi yoksa brüt kira mı olduğuna dikkat edin. Kira artışının ÜFE veya enflasyon gibi belli oranlarda belirtilmesi yine kiracı adına faydalı oluyor.

6) Kiralama sürecinde hak kaybı yaşamamak adına demirbaşların listesine ve durumuna da yer verilmesi gerekiyor.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Evinizin Kira Değeri Nasıl Artar?

Gayrimenkullerin yüksek bedelle kiraya verilebilmesi için öncelikle bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerekiyor. Çünkü temiz ve bakımlı evler daha yüksek bir bedelle kiraya verilebiliyor. Ancak bir gayrimenkulün yüksek bir fiyata kiralanma olasılığını artırmak için dikkat edilmesi gereken başka konular da var. Neler mi? İşte evinizin kira değerini artırmanızı sağlayacak 10 madde de sıraladığımız ipuçları…

Bir gayrimenkulün kira değerini artırmak için 10 öneri…

 • Öncelikle gayrimenkulün sahip olduğu özellikleri tespit etmeli ve hangi değişiklikleri uygulamanız gerektiğine karar vermelisiniz. Çünkü yapacağınız değişikliklerle evin değerini artırmanız mümkün olur.

 • Evinizde yapacağınız değişiklerle evinizi güzelleştirmeniz gerekir. Yani evin temiz ve düzenli görünmesi önemlidir.

 • Bir evin bakımlı görünmesi için yapılacak ilk iş boya badana yapmaktır. Ayrıca bakımlı bir ev için küçük çaplı hasarların da giderilmesi faydalı olur.

 • Evin bazı bölümlerine ayrıca önem vermeli ve dikkat etmelidir. Çünkü kiralama yapılırken özellikle mutfak ve banyoya dikkat edilir. Bu nedenle buradaki eşyaların temiz ve bakımlı, tesisatının da sağlam olması gerekir.

 • Evin iç dekorasyonuna ilişkin yapılacak düzenlemeye dikkat etmek gerekir. Örneğin mutfak dolapları yeterli ve kullanışlı olmalı. Ya da banyoda dolap için yer ayarlanmalı.

 • Evin sadece iç kısmı değil dışı da kiracılar üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle dış cephenin temiz ve bakımlı olması faydalı olur.

 • Evinizin bulunduğu semtte yapılan yenilikleri ve gelişmeleri araştırın. Semtinizde yaşanan gelişmeler evinizin kirasında yükselmelere neden olur.

 • Isı yalıtımı önemlidir. Isınma giderleri düşük olan bir ev avantajlıdır. Bu nedenle ısı yalıtımı yaptırmak da kira değerini artıracaktır.

 • Isınma sistemi de evin kira değeri üzerinde etkili oluyor. Örneğin kombili bir ev sobalı eve göre daha yüksek bir fiyata kiralanabiliyor.

 • Deprem konusunda bilinçlenme artıyor. Bu nedenle evinizin depreme dayanıklı olduğunu belgelemeniz değer artışında etkili olur.

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 


 

Yüksek Risk Oluşturan Kiracı Profilleri…

Yüksek Risk Oluşturan Kiracı Profillerini Ortaya Çıkaran Girişim: “Naborly”

Yeni bir girişim olan Naborly’i size kısa yoldan şöyle açıklayalım:

Güzel bir eve sahipsiniz ve onu daha fazla para verecek tabiri caizse eskilerden saygın ve güvenilir birilerine kiralamak istiyorsunuz. Bunun bir fantezi olduğunu kabul ediyoruz ancak imkânsız da değil. Bu durumda karşınıza çıkan potansiyel kiracıların bir grup beleşçi insanlar olmadığını nasıl anlarsınız? İşte Naborly’nin bu konuda sizin için bazı fikirleri var.

British Columbia Üniversitesi’nden Dylan Lenz, Zeke Kan ve Anastasia Fox’un kurduğu Naborlyisimli bu girişim, ev sahiplerinin kiracılardan uygun bilgileri toplamak için özel kiracı uygulamaları oluşturmasına izin veriyor. Kiracılar hakkında kapsamlı bir dosya oluşturulmasını sağlayan bu hizmet, kiracının risk taşıyıp taşımadığı hakkında bilgiler veriyor.

Naborly, sahiplerine şimdiye kadar 500 bin dolarlık getiri sağladı ve bu rakamın 2 milyon dolara çıkması için çalışmalar sürdürülüyor. Üzerinden günlük 2 bin dolarlık kazanç sağlanan bu girişim, her gün 20 ile 50 arasında yeni ev sahibini yakalıyor. Ayrıca bir uygulama programlama arayüzü olan API ile birlikte çalışıyorlar. Buna ek olarak sistemlerine daha fazla veri kaydedebilmek ve kiracı oylama yönetimini sağlamanın daha iyi yollarını bulmak için kredi şirketleri ile birlikte hizmet veriyorlar.

Sistemin kurucularından Dylan Lenz, iyi ya da kötü kredinin aslında kiracının kalitesi üzerinde etkili olmadığını belirterek daha önemli değişkenlere yöneldiklerini söylüyor ve şunları ekliyor:

 Makine öğrenimi ve yapay zeka, ürünlerimizin çekirdeğini oluşturuyor. Çünkü diğer seçenekler insan dokunuşunun kusurlu olduğunu bizlere gösteriyor. Bizim sistemimiz, kiracıların sosyal medya faaliyetleri, kredi geçmişi, kiracı geçmişi ve Google geçmişi gibi kiracı hakkında 500’den fazla veri noktasını baz alıyor. İleride geç ödeme veya hiç ödeyememe gibi durumları olabilecek kişileri önceden tahmin etmemiz bu şekilde çok kolaylaşıyor. Makro ekonomik olaylar, kişiler arası çatışmalar, finansa durumlar ve iş tipi de irdelenen noktalar arasında yer alıyor.

Naborly’nin ortaya çıkarılmasının hikâyesi ise yaşanmış bir deneyime dayanıyor. Toplamda 22 bin dolarlık bir ödenmemiş kira borcu nedeniyle büyük bir zarara maruz kalan Lenz’in yaşadığı bu kötü deneyim, onları bu konuda faydalı olacak bir girişim yapmaya itti. Olup bitenleri bir de kendi sözlerinden okuyalım:

 Kiracılar, borç meselesi nedeniyle beni evimde ve iş yerimde tehdit ettiler. Bu olaydan sonra fark ettim ki ev sahiplerinin yüksek risk taşıyan kiracıların kimliklerini ve kişiliklerini belirleyebilmesini sağlayacak bir araç maalesef ki yok.


TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiralamalarda Verilen Depozito Geri Alınabilir Mi?

Gayrimenkul kiralarken, oluşabilecek beklenmedik durumlarda, tarafların karşılıklı zarar tazmini için belirlenen bir bedeldir. Kiralayanın, kiracısından talep ettiği depozito bedeli Borçlar Kanunu’nda çeşitli sınırlamalara tabidir. Bu nedenle, kiralayanın, fahiş rakamlarda depozito bedeli belirlemesi mümkün değildir. Kiranın bir ya da iki katı kadar depozito talep edilmesi, özellikle evin iç detayları ve demirbaşlarının durumuna göre maksimum üç katına kadar depozito talep edilebilmektedir.

Kiralayan ve kiracının karşılıklı olarak çıkarlarını korumak üzere, depozito bedelinin değerini kaybetmemesi için döviz cinsinde belirlenmesi sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Depozito bedelinin, ödeme ve geri ödeme biçimlerinin kira kontratında yer almasının, ileride doğabilecek sorunlarda son derece belirleyici bir detay olduğunu hatırlatarak; depozitonun nasıl geri alındığına dair adımları açıklayalım.

Depozito nasıl ödenmeli?

Depozito bedeli, kiracı ve kiralayanın onayı olmadan  çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu vadeli hesap, ancak her iki tarafın onayı olduğu takdirde bozularak, taraflardan birine verilir.

Kira kontratının sona ermesi halinde, evde herhangi bir maddi zarar meydana gelmediyse depozito bedeli eksiksiz iade edilir. Kontratın sonra ermesinden itibaren 3 ay içinde, ev sahibi, kiracıya karşı bir dava açtığı, icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirip tedbir koydurmadığı takdirde; banka kiracının isteği üzerine depozitoyu geri ödemekle yükümlüdür. Mülkte çeşitli sorunlar oluşması durumunda, zararın bedeli oranında depozitodan düşülür.

Hangi durumlarda depozito geri alınmaz?

Kira kontratı sona ererken, kiracı; son ay kira bedelini ödemeyerek, depozitoya sayılmasını isteyebilir. Bu durumda, depozitonun geri ödemesi yapılmayarak, son kira yerine sayılabilir. Apartman aidatı, ödenmemiş fatura vb. kiracıya ait ödemelerin yapılmaması halinde; bu miktar depozitodan düşülür ya da depozitonun tamamı bu ödemeleri yapmak üzere kullanılabilir.

Evde herhangi bir demirbaşta ya da evin kendisinde oluşan hasarın tespiti yapılarak, depozitodan bu oran düşülebilir ya da depozitonun tamamı bu zararı karşılamak üzere kullanılabilir. Evin kullanımına bağlı oluşan yıpranma payı ise depozitoya yansıtılmaz. Ancak, eğer kiracı eve girerken yeni boya badana yapılmış ise, kiralayan da kontrat süresinin bitiminde evden çıkarken; evi aynı biçimde, boya badanası yapılmış olarak teslim almayı talep edebilir.

Bu noktada, kiracı ister boyayı yaptırıp çıkmayı isterse depozitodan boya badana bedelinin düşülmesini talep edebilir.Evi temiz kullanan, kira ve fatura ödemelerinde borcu bulunmayan kiracı; depozito ödemesini geri alamadığı takdirde hukuki yollara başvurarak hakkını arayabilir.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiracılı Mülk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Beğendiğimiz bir mülkü satın almadan önce içinde kiracı olup olmadığından kesin olarak haberdar olmamız gerekiyor. Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler olsa da yine de satın aldığımız evin içinde bir kiracı olması hesaba katmadığımız sorunlar ile karşılaşmamıza neden olabilir.

İçinde kiracı bulunan bir mülkü satın aldığımızda kiracının önceki mal sahibi ile yaptığı sözleşmeyi de doğrudan kabul etmiş oluruz. Kiracıyı evden/işyerinden çıkarmakla ilgili yapabileceğimiz birkaç adım olsa da bunlar pek de başarıya ulaşabilecek adımlar değil. Üstelik böyle bir durumda yasalar da kiracıyı koruma taraftarı.

İçinde kiracı bulunan bir mülkü satın almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı yasal süreçler mevcut. Günümüzde her kiracının bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesinde ise kiracının oturduğu ev/işyeri ile ilgili hakları yazıyor. İçinde kiracı bulunan bir mülkün satın aldıktan sonra kiracıya evden/işyerinden ayrılması için bir ihtarname gönderebilirsiniz. Ancak kiracının evden/işyerinden çıkması için ona tanınan yasal süre 6 ay olacaktır. Ayrıca bu ihtarnameyi gönderebilmek için evin tapusunu aldıktan sonra yalnızca bir aya sahipsiniz.

Kiracıya mülkü boşaltması için ihtarname gönderme süremiz, tapuyu aldıktan sonra yalnızca bir ay. Bu bir ay içinde noter ile ihtarname gönderebilirsiniz. Bu durumda evden/işyerinden ayrılması için kiracının karşısına 6 aylık bir süre zarfı çıkıyor. Kiracı kendisine tanınan 6 aylık süreçte evden/işyerinden ayrılmayı kabul etmezse tahliye davası açma hakkına sahip oluyorsunuz. Ancak tapuyu aldıktan sonra bir aylık süreçte ihtarname göndermezseniz kiracının eski kira sözleşmesini kabul etmiş oluyorsunuz.

Mevcut yasalar genellikle kiracıyı korumak üzerine kuruludur. Mal sahibi geçerli bir nedeni olmadığı sürece sizi evden dışarı atamaz. Mülk kiralama sürecinde yaptığınız sözleşme sizin haklarınızı korumaya yöneliktir. Dolayısıyla kira sözleşmesi yapmayı asla ihmal etmeyin ve sözleşme maddelerini iyice okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Ev sahibinin kira sözleşmesini feshedebileceği bazı durumlar bulunuyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Kiracının kirayı zamanında ödememesi

 2. Ev sahibinin veya birinci derecede yakınlarının konut ihtiyacının ortaya çıkması

 3. Evin, kiracı dışında biri tarafından satın alınması

 4. Kiracının sözleşmeye uymayan davranışlarda bulunması

Kiraladığınız ev veya iş yerinizi devredebilmek için mülk sahibiyle kira sözleşmesi yaparken bu maddeyi sözleşmeye eklemeniz gerekiyor. Standart kira sözleşmelerinin hiçbirinde böyle bir madde yer almaz. Devir hakkına sahip olabilmek için bunu kira sözleşmesinde belirtmeli ve mal sahibinin onayını almalısınız.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiracıların Yasal Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesi imzalarken haklarınızı bilin…

Ev sahiplerinin hakları olduğu gibi kiracılarında yasal hakları vardır. Ev sahiplerinin ve kiracıların, kira kontratı yaparken haklarını bilmesi, çıkabilecek sorunları engeller. Kiracı ile ev sahibi arasında önce kira sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede belirtilen hükümlere her iki tarafında uyması gerekir. Sözleşmede belirlenen hükümlere uyulmadığı takdirde, hem kiracının hem de ev sahibinin sahip olduğu haklar doğrultusunda dava açılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, kiracılıkla ilgili hususlar kiracıyı koruyan nitelikte. Her kiracının ve ev sahibinin, kiracı hakları konusunda bilgi edinmeleri, haklarını bilmeleri ev sahibi ile kiracının ticari ilişkisinin yolunda gitmesi için oldukça önemlidir.

Kiracıların yasal hakları nelerdir?

İşte kiracıların kira sözleşmesi imzalarken bilmesi gereken yasal hakları…

Kiracı, ev sahibinden, evi kiralamadan önce eğer varsa evdeki kusurların uygun bir sürede giderilmesini talep edebilir. Belirlenen sürede, ev sahibi eksikleri gidermezse kiracı, masrafı giderip, ev sahibine ödeyeceği kiradan düşebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Kiracı, kiraya verenden konutla ilgili kusurların giderilmesini veya kira bedelinden evdeki kusurla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.

Evin demirbaş niteliği taşıyan kısımlarıyla ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılamalıdır. Kiracı eğer kendi zevkleri için değişiklik yapmak isterse, yapacağı masraftan kendi sorumludur.

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak şartıyla ve sözleşmede aksine hüküm bulunmaması koşuluyla, kiralanan konutu, tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir ya da kullanım hakkını başkasına devredebilir.

Ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Ayrıca kontrat süresi bitimine 1 ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine dönüşür.

Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamadığında ve evin sorunları olduğunda, kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.

Kiracının apartman yönetiminde fazla sorumluluğu yoktur. Kiracı, apartman yöneticisi olmak isterse, ev sahibinden vekaletname alması gerekir.

Kiracı, evden çıkarken söz konusu konuta zarar vermediği, evi aldığı gibi bıraktığı sürece depozitosunu alma hakkı vardır.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Kiracıların Taşındıkları Evle İlgili Bilmesi Gerekenler Nedir?

Kiracılar kapı kilidini değiştirmeli mi? Ev sahibiyle nasıl iyi iletişim kurulur? İşte kiracıların bilmesi gerekenler…

İstediğiniz kiralık evi buldunuz, kontratı imzaladınız ve taşındınız. Ancak bundan sonraki süreçte de düşünmeniz gereken bir çok şey var. Mesela kapının kilidini değiştirmeli misiniz? Ev sahibinizle nasıl iletişim kurmalısınız? Komşularınızla nasıl tanışmalısınız? Kiracıların hakları nelerdir? İşte yeni taşındığınız kiralık ev ile ilgili bilmeniz gerekenler…

1. Kapı kilidini değiştirmeli misiniz?

Anahtarlarınızın bir kopyasının önceki kiracıda olması düşüncesi sizi tedirgin edebilir. Ancak kiracı olarak, kilitleri değiştirme izniniz var mı? Bu aşamada ev sahibine danışmanız en doğrusu olacaktır. Eğer ev sahibi buna izin vermezse ve tedirginliğiniz devam ediyorsa belki de başka bir daire aramalısınız. Çünkü evinizde güven içinde hissetmeniz önemli bir husustur. Eğer kilitleri değiştirmenize izin verilirse, bununla ilgili süreçleri ev sahibinizle konuşmalısınız.

2. Apartmandaki işlerin nasıl ilerlediğini öğrendiniz mi?

Yeni kiralık evinizde işlerin nasıl ilerlediğinizi öğrenmelisiniz. Mesela apartmanda çöpler saat kaçta çıkartılıyor? Çöpler için plastik / cam gibi ayrımlar var mı? Park yerinde her daireye yer ayarlanmış mı? Aydınlatma, tesisat gibi sorunlarda kime danışmalısınız? Apartman yöneticisinin ne gibi görevleri bulunuyor? Bu tarz soruların cevaplarını öğrenerek, işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

3. Kiracı olarak hakkınız neler?

Kiracı olarak ne tür haklarınızın olduğunu öğrenmelisiniz. Mesela evde sizden kaynaklanmayan tadilat ücretini ev sahibi mi ödemeli? Ya da kiradan mı düşmeli? Kontrat süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? gibi soruların cevapları için “Kiracıların yasal hakları nelerdir?” haberini okuyabilirsiniz.

4. Komşularınızla nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Bir apartman binası arkadaşlıklar kurmak için harika fırsatlar sunar. Burada kuracağınız arkadaşlıklar yaşadığınız evi ve çevreyi daha çok sevmenizi de sağlayacaktır. Apartmanınızda düzenlenen toplantı ya da etkinliklerle ilgili apartman yöneticinizden bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra koridor ya da asansör gibi yerlerde karşılaştığınızı kişilere “Merhaba” demeyi unutmayın!

5. Ev sahibinizle iyi ilişkiler kurmak için nelere dikkat etmelisiniz?

Ev sahibinizle iyi ilişkiler kurmak her zaman sizin yararınızadır. Ev sahibinizi sadece sorunlar için aramayın, evdeki iyi olan ve beğendiğiniz gelişmeler için de kendisine teşekkür edin. Kirada olduğunuz eve kendi eviniz gibi bakın. Evle ilgili tüm gelişmelerden ev sahibinizi bilgilendirin. Ev sahipleri, genellikle büyük sorunlardan önce küçük problemleri duymaktan memnuniyet duyarlar.

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

%d blogcu bunu beğendi: